Управління виконавчої дирекції Фонду у Дніпропетровській області
Головна » Діяльність управління » Запобігання корупції » Накази виконавчої дирекції

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА 2019 РІК

07.08.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

13.06.2019 № 253 – од

(із змінами і доповненнями, внесеними наказом виконавчої дирекції

 Фонду від 01.08.2019 № 323-од)

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

НА 2019 РІК

 

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

 

Антикорупційна програма Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) на 2019 рік (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539 та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19.01.2017 № 31.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Фонд є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом.

Основними завданнями Фонду та його робочих органів є реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, медичного страхування.

Засади загальної політики Фонду щодо запобігання і протидії корупції у виконавчій дирекції Фонду, її робочих органах та їх відділеннях ґрунтуються на:

законності та верховенства права;

формуванні негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за корупційні правопорушення;

ефективності та законності використання страхових коштів;

прозорості та відкритості діяльності;

удосконаленні внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції, спрямованої на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють;

дотриманні загальноетичних норм поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом;

регулярному моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних заходів;

залученні громадськості до антикорупційних заходів.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в діяльності посадових осіб, та забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об’єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами та працівниками Фонду функцій та завдань.

 

З цією метою планується забезпечити реалізацію таких заходів:

1) проведення серед посадових осіб та працівників Фонду організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі шляхом підтримки на вебсайті Фонду розділу «Запобігання корупції», що сприятиме підвищенню рівня знань антикорупційного законодавства;

2) вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб та працівників Фонду, що дозволить знизити рівень корупційних ризиків;

3) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчої дирекції Фонду проєктів постанов правління Фонду, наказів виконавчої дирекції Фонду та договорів щодо наявності корупційних ризиків та відповідності антикорупційному законодавству, що дозволить мінімізувати корупційні ризики у діяльності Фонду;

4) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції в управліннях виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві проєктів наказів управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві з основної діяльності та адміністративно-господарських питань і договорів щодо наявності корупційних ризиків та відповідності антикорупційному законодавству, що дозволить мінімізувати корупційні ризики у діяльності Фонду;

5) інформування працівників Фонду про необхідність дотримання під час виконання покладених на них функцій та завдань загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими, що сприятиме посиленню авторитету та довіри громадян до Фонду;

6) проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, що дозволить усунути корупційні правопорушення та ризики;

7) виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій та завдань у виконавчій дирекції Фонду, її робочих органах та їх відділеннях та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової, що дозволить мінімізувати корупційні ризики;

8) забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, що сприятиме належному функціонуванню механізму здійснення повідомлень про корупцію та захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;

9) мінімізація безпосередніх контактів застрахованих осіб та працівників Фонду при наданні їм матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг та запровадження можливості отримати та/або подати документи в електронному вигляді з використанням інформаційних систем Фонду, що дозволить знизити потенційні корупційні ризики;

10) інформування директора виконавчої дирекції Фонду та начальників управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві про випадки вчинення корупційних правопорушень у Фонді, що дозволить вжити заходів щодо усунення корупційних правопорушень та ризиків;

11) забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті Фонду суспільно важливої інформації з питань діяльності, що сприятиме посиленню громадського контролю за діяльністю Фонду;

12) опрацювання в установленому порядку звернень, листів, скарг, повідомлень громадян та суб’єктів господарювання щодо виявлених ознак корупційних правопорушень у Фонді, що дозволить вжити заходів по усуненню корупційних правопорушень та ризиків;

13) інші заходи щодо запобігання корупції, визначені антикорупційним законодавством.

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Фонду, причини, що їх породжують, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

 

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19.01.2017 № 31.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду затверджено звіт, що додається, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Фонду, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

 

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

Запорукою успішного виконання завдання зі зменшення проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства працівниками виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, що буде сприяти ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів та формуванню нетерпимого ставлення до проявів корупції.

Для досягнення цілей, поставлених цією Антикорупційною програмою, та забезпечення проведення серед посадових осіб та працівників Фонду організаційної та роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції виконавчою дирекцією Фонду протягом 2019 року планується проведення таких заходів:

- інформування кожного працівника після призначення його на посаду про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

- семінари-наради щодо запобігання корупції для керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;

- постійна роз’яснювальна робота для працівників структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду та робочих органів виконавчої дирекції Фонду;

- оновлення та наповнення актуальною інформацією спеціальної рубрики «Запобігання корупції» офіційного вебсайту Фонду.

Також, виконавчою дирекцією Фонду протягом 2019 року планується проведення низки заходів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції в управліннях виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві, а саме:

 

Тематика заходу

Відповідальний підрозділ

Категорія слухачів

Орієнтовні строки виконання

Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції

Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчої дирекції Фонду

Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції в управліннях виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві

Жовтень-грудень 2019 року

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні виконавчої дирекції Фонду в області/ місті Києві

Працівники управління виконавчої дирекції Фонду в області/ місті Києві

Вересень 2019 року

Відповідальність за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні виконавчої дирекції Фонду в області/ місті Києві

Працівники управління виконавчої дирекції Фонду в області/ місті Києві

Жовтень 2019 року

Правила етичної поведінки

Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні виконавчої дирекції Фонду в області/ місті Києві

Працівники управління виконавчої дирекції Фонду в області/ місті Києві

Листопад 2019 року

 

Перелік вищезазначених заходів не є вичерпним та буде доповнюватися за результатами моніторингу реалізації та вивчення ситуації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками Фонду.

У разі організації Національним агентством чи Міністерством соціальної політики України навчань (тренінгів), круглих столів та інших навчальних заходів з питань основних положень та вимог антикорупційного законодавства виконавча дирекція Фонду забезпечить участь співробітників Фонду у таких навчаннях.

Виконавчою дирекцією Фонду планується протягом липня – жовтня 2019 року забезпечити проходження онлайн-курсів працівниками уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві на громадському проєкті масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» за такими темами:

«Конфлікт інтересів: треба знати!»;

 «Боротьба з корупцією»;

«Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики»;

«Антикорупційні програми органів влади».

 

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

 

Щоквартальний моніторинг стану виконання Антикорупційної програми, загальна координація роботи щодо її виконання покладається на сектор з питань запобігання корупції виконавчої дирекції Фонду (далі – сектор).

Під час моніторингу виконання Антикорупційної програми сектор:

- не рідше ніж один раз на квартал досліджує та узагальнює інформацію щодо стану виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою (звіти до сектору надаються керівниками самостійних структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду, начальниками управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях, місті Києві, відповідальних за виконання антикорупційних заходів, щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним);

- про результати проведеного моніторингу інформувати директора виконавчої дирекції Фонду.

Оцінка виконання Антикорупційної програми Фонду здійснюється Комісією з проведення оцінки корупційних ризиків Фонду (далі – Комісія), яка в кінці року на своєму засіданні розглядає звіт про стан виконання Антикорупційної програми, підготовлений сектором.

Під час оцінки виконання заходів досліджується їх своєчасність, повнота реалізації та вплив на зменшення ймовірності виникнення події корупційного правопорушення чи порушення, пов’язаного з корупцією, яке негативно вплине на досягненням Фондом визначених цілей і завдань.

Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі досягнення очікуваних результатів.

Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків виконання.

Захід вважається виконаним ефективно у разі:

 - створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою;

- усунення ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою.

Комісія під час проведення оцінки ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою у разі порушення строків, невиконання та неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів, з’ясовує обставини, з огляду на які захід не було реалізовано або виконано частково.

За результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми та здійснення її оцінки до Антикорупційної програми Фонду можуть вноситись зміни.

Рішення Комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для внесення змін до Антикорупційної програми Фонду.

Антикорупційна програма Фонду підлягає перегляду у разі:

1) внесення змін до нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії корупції;

2) надання Національним агентством обов’язкових для розгляду пропозицій до неї;

3) прийняття відповідного рішення Комісією за результатами здійснення моніторингу Антикорупційної програми та/або оцінки її виконання;

4) ідентифікації нових корупційних ризиків;

5) затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації у терміни, визначені чиним законодавством;

6) у разі виявлення неефективних заходів з усунення корупційних ризиків.

Антикорупційна програма оприлюднюється на офіційному вебсайті Фонду після погодження з Національним агентством.

 

 

Завідувач сектору

з питань запобігання корупції                                                                                В. Зеленьов

 

 

 

Додаток до Антикорупційної програми Фонду соціального страхування України на 2019 рік

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

______________________ С.В. Нестеров

13 червня 2019

 

 

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду соціального страхування України

 

Згідно із наказом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) «Щодо проведення оцінки корупційних ризиків» від 08.02.2019          № 67-од у Фонді розпочато оцінку корупційних ризиків у його діяльності.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Фонду та мають досвід у сфері його діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду вищезазначений наказ 08 лютого 2019 року опубліковано на офіційному вебсайті Фонду.

Протягом семи робочих днів з дати опублікування рішення виконавчої дирекції Фонду про проведення оцінки корупційних ризиків на офіційному вебсайті від представників громадськості не надходило інформації про бажання взяти участь в оцінці корупційних ризиків у діяльності Фонду.

У зв’язку з вищезазначеним, Комісія з оцінки корупційних ризиків у Фонді (далі – Комісія), утворена наказом виконавчої дирекції Фонду від 05.02.2018           № 91-од «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді соціального страхування України» (зі змінами), розпочала свою роботу без змін у своєму складі.

Головою Комісії визначено заступника директора виконавчої дирекції Фонду Забелу В.Ю., а до її складу включено керівників/заступників самостійних структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду: фінансово-економічного управління, управління внутрішнього аудиту, управління медичних та соціальних послуг, управління страхових виплат та матеріального забезпечення, управління по роботі зі страхувальниками, управління інформаційного забезпечення, юридичного управління, управління документообігу та контролю виконання, управління організаційної роботи, управління по роботі з персоналом, управління профілактики страхових випадків, управління адміністративного забезпечення, сектору публічних закупівель юридичного управління та сектору з питань запобігання корупції. Всього до складу Комісії увійшло 15 фахівців.

З цього моменту у Фонді розпочалась активна робота Комісії щодо визначення об’єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, затверджено робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду, в якому визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду, джерела отримання інформації, методи і способи оцінки, строки проведення оцінки та затверджені відповідальні особи за проведення ідентифікації корупційних ризиків.

До роботи Комісії щодо попередньої ідентифікації та оцінки корупційних ризиків були залученні уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції в управліннях виконавчої дирекції Фонду в області/ місті Києві.

На наступних етапах роботи Комісією ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Фонду, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

 

 

Голова Комісії  з оцінки

корупційних ризиків у Фонді

соціального страхування України                                                                     В. Забела

 

 

Секретар Комісії з оцінки

корупційних ризиків у Фонді

соціального страхування України                                                                 В. Зеленьов

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду соціального страхування України

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Фонду соціального страхування України,

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

Ідентифікований корупційний ризик

Опис корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Управління страхових виплат та матеріального забезпечення

Відсутність порядку формування, обліку та зберігання в управліннях (відділеннях) виконавчої дирекції Фонду документів, що підтверджують право осіб на страхові виплати, медичні та соціальні послуги

Відсутність єдиного підходу до порядку формування, обліку та зберігання в управліннях (відділеннях) виконавчої дирекції Фонду документів, що підтверджують право осіб на страхові виплати, медичні та соціальні послуги, може призвести до неналежного формування, обліку та зберігання справ про страхові виплати, недотримання вимог щодо захисту персональних даних, пошкодження або знищення справ про страхові виплати

Відсутність порядку формування, обліку та зберігання в управліннях (відділеннях) виконавчої дирекції Фонду документів, що підтверджують право осіб на страхові виплати, медичні та соціальні послуги

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фонду, судові процеси проти Фонду

Управління медичних та соціальних послуг

Отримання та опрацювання у «ручному режимі» заяв потерпілих щодо взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням

Отримання та опрацювання заяв щодо взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, формування на їх підставі річної потреби і розрахунку річного бюджету Фонду надає можливість відповідальним особам відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду, які проводять у «ручному режимі» аналіз та розрахунки, приймати рішення на власний розсуд, суб’єктивно (під можливим впливом приватного інтересу) обирати підстави для прийняття рішень, що в свою чергу може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Відсутність єдиної інформаційно-аналітичної системи планування та обліку під час забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фонду, судові процеси проти Фонду

Отримання та опрацювання звітів щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням, планування обсягів витрат на цю мету у «ручному режимі»

Отримання та опрацювання звітів щодо кількості забезпечених санаторно-курортним лікуванням потерпілих надає можливість відповідальним особам відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду, які проводять у «ручному режимі» їх аналіз та формують планові обсяги витрат на оплату наданих послуг із санаторно-курортного лікування, суб’єктивно, під можливим впливом приватного інтересу обирати підстави для прийняття рішень, що в свою чергу може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Відсутність єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та звітності під час забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фонду, судові процеси проти Фонду

Неврегульованість питання встановлених граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації

Неврегульованість питання щодо законодавчо встановлених граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації при укладанні договорів щодо забезпечення потерпілих надає можливість відповідальним особам відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду здійснювати підготовку рішень щодо вибору моделі засобу реабілітації та його вартості під можливим впливом приватного інтересу (суб’єктивно обирати підстави для визначення моделі засобу реабілітації та його ціноутворення), що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Відсутність встановлених граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації

 

 

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фонду, судові процеси проти Фонду

Управління профілактики страхових випадків

Неузгодженість Порядку участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці і Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Відсутність узгодженості між нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та нормами Порядку участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 19.03.2013 № 2, може призвести до різного підходу робочих органів виконавчої дирекції Фонду при проведенні і фінансуванні навчання і підвищення рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці, і як наслідок, до не ефективного використання коштів Фонду на навчання з питань охорони праці

Відсутність чітко врегульованого порядку участі Фонду соціального страхування України у проведенні, фінансуванні навчання і підвищення рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці

Можливі фінансові втрати

Особиста зацікавленість членів медико-соціальних експертних комісій під час прийняття рішень щодо продовження строку тимчасової непрацездатності застрахованих осіб та встановленні потерпілим ступеня втрати працездатності, інвалідності, необхідних видів медичної та соціальної допомоги

Недостатня участь фахівців управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві та їх відділень у засіданнях медико-соціальних експертних комісій під час прийняття рішень щодо продовження строку тимчасової непрацездатності застрахованих осіб та встановлення потерпілим ступеня втрати працездатності, інвалідності, необхідних видів медичної та соціальної допомоги, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317, що може спричинити реалізацію приватного інтересу окремих членів медико-соціальних експертних комісій під час прийняття зазначених рішень

Приватний інтерес членів медико-соціальних експертних комісій

Можливі фінансові втрати

Можливі неправомірні рішення комісій із соціального страхування при призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності по листках непрацездатності, які оформлені з порушеннями

Недостатній рівень інформаційно-роз’яснювальної роботи, яку проводять фахівці управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві та їх відділень, серед членів комісій із соціального страхування щодо правомірності призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності по листках непрацездатності, які оформлені з порушеннями

Недостатній рівень інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів комісій із соціального страхування

Можливі фінансові втрати

Управління по роботі зі страхувальниками

Недостатня урегульованість підходу до обліку результатів перевірок страхувальників робочими органами виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннями

Відсутність єдиного підходу до обліку результатів перевірок страхувальників робочими органами виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннями

 

Різний підхід робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень до обліку результатів перевірок

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фонду

Юридичне управління

Неврегульованість порядку ведення роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), претензійної (досудової) роботи у робочих органах виконавчій дирекції Фонду в частині визначення повноважень та відповідальності виконавців

Відсутність порядків ведення роботи або недостатня урегульованість питань, пов’язаних з укладенням договорів (контрактів), претензійної (досудової) роботи у робочих органах виконавчій дирекції Фонду в частині визначення повноважень та відповідальності виконавців може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Неврегульованість порядків ведення роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), претензійної (досудової) роботи

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фонду, судові процеси

Особиста зацікавленість членів тендерного комітету

Надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель порушує умови конкуренції, що в свою чергу може призвести до недотримання порядку здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»

Приватний інтерес членів тендерного комітету щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фонду, судові процеси

Фінансово-економічне управління

Недостатня урегульованість питань щодо централізації адміністративно-господарських витрат на рівні робочих органів виконавчої дирекції Фонду

Недостатня урегульованість питань щодо централізації адміністративно-господарських витрат на рівні робочих органів Фонду може призвести до завищення витрат, пов’язаних з адміністративно-господарською діяльністю Фонду

Неврегульованість питання процесу централізації адміністративно-господарських витрат на рівні робочих органів Фонду

Можливі незначні фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності

Управління по роботі з персоналом

Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки

Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади у виконавчій дирекції Фонду, її робочих органах та їх відділень, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим, можуть призвести до прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості

Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади у виконавчій дирекції Фонду, її робочих органах та їх відділень

Притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, судові процеси проти Фонду

Особиста зацікавленість працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів при призначенні страхових виплат собі або близьким особам

Приватний інтерес працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів при призначенні страхових виплат собі або близьким особам може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Приватний інтерес працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів при призначенні страхових виплат собі або близьким особам

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації Фонду, судові процеси

Управління інформаційного забезпечення

Відсутність у протоколах про обмін інформацією з Реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування такої інформації про застраховану особу, як код професії, назва посади, стаж застрахованої особи з 2011 року, трудовий стаж та дата смерті застрахованої особи

Неврегульованість механізму отримання з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування такої інформації про застрахованих осіб, як код професії, назва посади, стаж застрахованої особи з 2011 року, трудовий стаж та дата смерті застрахованої особи, призводить до неможливості перевірки правильності нарахування матеріального забезпечення та страхових виплат цим особам

 

Відсутність при нарахуванні матеріального забезпечення та страхових виплат такої інформації про застраховану особу, як код професії, назва посади, стаж застрахованої особи з 2011 року, трудовий стаж та дата смерті застрахованої особи

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фонду, судові процеси, фінансові втрати та судові витрати Фонду

Відсутність ризик-орієнтованих підходів до проведення перевірки обґрунтованості видачи та продовження листків непрацездатності

Відсутність інформаційно-аналітичної системи Фонду щодо листків непрацездатності унеможливлює здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, оскільки працівники Фонду повинні бачити інформацію про листок непрацездатності, лікаря та заклад охорони здоров’я у день відкриття цього листка непрацездатності та у день його закриття або продовження

 

Відсутність оперативної інформації при здійснені перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фонду, судові процеси, фінансові втрати та судові витрати Фонду

Управління внутрішнього аудиту

Відсутність у квартальному звіті про результати внутрішнього контролю управління виконавчої дирекції Фонду показників щодо порушення фінансової дисципліни

Відсутність у звіті про результати внутрішнього контролю управління виконавчої дирекції Фонду за квартал (Додаток № 11 до Порядку здійснення внутрішнього контролю та аудиту у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України та її робочих органах, затвердженого наказом виконавчої дирекції Фонду від 14.08.2018 № 374-од) показників порушень фінансової дисципліни, які необхідні для відображення виявлених під час перевірок порушень та недоліків в повному обсязі, а саме:

- залишки грошових коштів та матеріальних цінностей;

- заниження вартості активів;

- завищення вартості активів;

- віднесення до невідповідних рахунків бухгалтерського обліку

 

Відсутність у звіті про результати внутрішнього контролю управління виконавчої дирекції Фонду за квартал показників порушень фінансової дисципліни

Втрата репутації серед працівників

 

 

 

 

Управління документообігу та контролю виконання

Відсутність електронного документообігу у виконавчій дирекції Фонду, його робочих органах та їх відділеннях

Відсутність електронного документообігу може призвести до зловживань недоброчесною посадовою особою у виконавчій дирекції Фонду, його робочих органах та їх відділеннях при веденні документообігу, сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Неврегульованість порядку здійснення електронного документообігу у Фонді

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фонду, судові процеси, фінансові втрати та судові витрати Фонду

Управління адміністративного забезпечення

Неврегульованість порядку управління майном Фонду

Неврегульованість механізму управління майном (право володіння, користування та розпорядження) Фонду та робочих органів виконавчої дирекції Фонду

Відсутність порядку управління майном Фонду

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фонду, судові процеси проти Фонду

Сектор з питань запобігання корупції

Не достатній рівень знань антикорупційного законодавства у працівників виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та їх відділень

Недостатній рівень інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та їх відділень щодо дотримання норм антикорупційного законодавства

Інформаційно-роз’яснювальна робота серед працівників виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та їх відділень щодо дотримання норм антикорупційного законодавства проводилась в недостатній мірі

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фондом

Відсутність можливості повідомити про корупцію через офіційний вебсайт Фонду

Відсутність технічної можливості повідомити про корупцію через офіційний вебсайт Фонду

Не проводились роботи щодо модернізації або розробки нового вебпорталу Фонду

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фондом

Недостатня урегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) на рівні робочих органів у виконавчої дирекції Фонду та їх відділень

У Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, затвердженому наказом виконавчої дирекції Фонду від 20.03.2018 № 152-од, не достатньо врегульована процедура опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) на рівні робочих органів у виконавчої дирекції Фонду та їх відділень

Недосконалість Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Фондом, судові процеси проти Фонду

 

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді

соціального страхування України                                                                                                                                                    В. Забела

 

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді

соціального страхування України                                                                                                                                                       В. Зеленьов

 

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду соціального страхування України

(у редакції наказу виконавчої дирекції Фонду від 01.08.2019 № 323-од)

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

Управління страхових виплат та матеріального забезпечення

Відсутність порядку формування, обліку та зберігання в управліннях (відділеннях) виконавчої дирекції Фонду документів, що підтверджують право осіб на страхові виплати, медичні та соціальні послуги

середня

Розробити та затвердити порядок формування, обліку та зберігання в управліннях (відділеннях) виконавчої дирекції Фонду документів, що підтверджують право осіб на страхові виплати, медичні та соціальні послуги, передбачені загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Зарубіна С.А.

серпень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Дозволить врегулювати порядок формування, обліку та зберігання в управліннях (відділеннях) виконавчої дирекції Фонду документів, що підтверджують право осіб на страхові виплати, медичні та соціальні послуги

Управління медичних та соціальних послуг

Отримання та опрацювання у «ручному режимі» заяв потерпілих щодо взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням

висока

Розробка прикладного програмного забезпечення єдиної інформаційно-аналітичної системи планування та обліку під час забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих

Пухка О.В., Яхимович Р.П.

грудень

Потребує виділення додаткових коштів з бюджету Фонду

Виконання заходу дозволить об’єктивно та незаангажовано здійснювати облік потерпілих, планувати річну потребу у санаторно-курортному лікуванні та знизити рівень корупційних ризиків

Отримання та опрацювання звітів щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням, планування обсягів витрат на цю мету у «ручному режимі»

висока

Розробка прикладного програмного забезпечення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та звітності під час забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих

Пухка О.В., Яхимович Р.П.

грудень

Потребує виділення додаткових коштів з бюджету Фонду

Виконання заходу дозволить об’єктивно та незаангажовано формувати звітність забезпечених санаторно-курортним лікуванням потерпілих, планувати поточні обсяги витрат на оплату наданих послуг та знизити рівень корупційних ризиків

Неврегульованість питання встановлених граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації

висока

Розробити проєкт Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та винести на розгляд правління Фонду

Пухка О.В.

листопад

Не потребує додаткових ресурсів

Прийняття Положення дозволить врегулювати процедуру забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих та знизити рівень корупційних ризиків

Управління профілактики страхових випадків

Неузгодженість Порядку участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці і Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

середня

Розробити новий проєкт Порядку участі Фонду соціального страхування України у навчанні і підвищенні рівня знань з питань охорони праці та винести на розгляд правління Фонду

Таровик С.В.

листопад

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Дозволить визначити чітку процедуру участі Фонду у проведенні і фінансуванні навчання і підвищення рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці, та знизить рівень виникнення корупційних ризиків

Особиста зацікавленість членів медико-соціальних експертних комісій під час прийняття рішень щодо продовження строку тимчасової непрацездатності застрахованих осіб та встановленні потерпілим ступеня втрати працездатності, інвалідності, необхідних видів медичної та соціальної допомоги

низька

Забезпечити участь представників робочих органів виконавчої дирекції Фонду у засіданнях медико-соціальних експертних комісій під час прийняття рішення щодо продовження строку тимчасової непрацездатності застрахованих осіб та при встановленні потерпілим ступеня втрати працездатності (у відсотках професійної працездатності), інвалідності, необхідних видів медичної та соціальної допомоги керуючись Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317

Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві

постійно, протягом року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Дозволить посилити контроль за роботою медико-соціальних експертних комісій

Можливі неправомірні рішення комісій із соціального страхування при призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності по листках непрацездатності, які оформлені з порушеннями

низька

Забезпечити участь фахівців профільних підрозділів управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві у навчанні страхового активу (керівники, головні бухгалтери та голови комісій із соціального страхування установ, підприємств, організацій) шляхом організації та проведення семінарів і лекцій

Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві

постійно, протягом року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Підвищення рівня знань при оформленні листків непрацездатності комісією із соціального страхування

Управління по роботі зі страхувальниками

Недостатня урегульованість підходу до обліку результатів перевірок страхувальників робочими органами виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннями

низька

Необхідно розробити пропозиції щодо внесення змін до наказу виконавчої дирекції Фонду від 18.01.2019 № 29-од «Про затвердження форм звітності стосовно заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України та методичних рекомендацій щодо їх заповнення»

Зеленська Н.Ю.

грудень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Забезпечення однакових підходів робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень до обліку результатів  перевірок страхувальників,  удосконалення звітності робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень

Юридичне управління

Неврегульованість порядку ведення роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), претензійної (досудової) роботи у робочих органах виконавчій дирекції Фонду в частині визначення повноважень та відповідальності виконавців

низька

Розробити та затвердити порядок або внести зміни до порядку ведення договірної та претензійної роботи

Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві

вересень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Дозволить врегулювати порядок ведення роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), претензійної (досудової) роботи у робочих органах виконавчій дирекції Фонду

Особиста зацікавленість членів тендерного комітету

низька

 

Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають

Небилиця Г. М. Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві

жовтень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків

Проведення головою тендерного комітету обов’язкового опитування членів тендерного комітету на наявність потенційного конфлікту інтересів при здійсненні процедури закупівель (відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура) із обов’язковим внесенням отриманої інформації до протоколу засідання тендерного комітету

Зеленьов В.В.

Небилиця Г. М.

Смиковський В.П.

Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві

постійно, протягом року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків

Фінансово-економічне управління

Недостатня врегульованість питань щодо централізації адміністративно-господарських витрат на рівні робочих органів виконавчої дирекції Фонду

низька

Внесення змін до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду від 12.09.2017 № 42

Михайленко Т.О.

грудень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Внесення змін до Порядку  знизить рівень корупційних ризиків

Управління по роботі з персоналом

Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки

середня

Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам

Марченко Р.Л.

Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві

постійно, протягом року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків

Особиста зацікавленість працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів при призначенні страхових виплат собі або близьким особам

висока

Проведення перевірки правомірності призначення та отримання страхових виплат за рахунок коштів Фонду працівниками виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та їх близькими особами шляхом створення в управліннях виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві комісій для проведення зазначеної роботи

Марченко Р.Л.

Зарубіна С.А.

Зеленьов В.В.

 

листопад

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків

Управління інформаційного забезпечення

Відсутність у протоколах про обмін інформацією з Реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування такої інформації про застраховану особу, як код професії, назва посади, стаж застрахованої особи з 2011 року, трудовий стаж та дата смерті застрахованої особи

середня

Внесення пропозицій щодо змін до протоколів про обмін інформацією з Реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Яхимович Р.П.,

Зеленська Н.Ю.,

Зарубіна С.А.

грудень

 

В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі

Дозволить працівникам робочих органів виконавчої дирекції Фонду здійснювати перевірку правильності нарахування матеріального забезпечення та страхових виплат застрахованим особам

Відсутність ризик-орієнтованих підходів до проведення перевірки обґрунтованості видачи та продовження листків непрацездатності

 

середня

Розробка прикладного програмного забезпечення ризик-орієнтованої інформаційно-аналітичної системи Фонду, для оброблення та аналізу обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду України

Яхимович Р.П.,

Таровик С.В.

грудень

 

Потребує залучення додаткових асигнувань на розробку з бюджету Фонду

Дасть змогу здійснювати аналіз обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності. Пенсійного фонду України

Управління внутрішнього аудиту

Відсутність у квартальному звіті про результати внутрішнього контролю управління виконавчої дирекції Фонду показників щодо порушення фінансової дисципліни

середня

Внесення змін до Порядку здійснення внутрішнього контролю та аудиту у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України та її робочих органах, затвердженого наказом виконавчої дирекції Фонду від 14.08.2018 № 374-од, в частині включення до Додатку № 11 «Звіт про результати внутрішнього контролю управління виконавчої дирекції Фонду за квартал» показників порушень фінансової дисципліни, а саме:

-залишки грошових коштів та матеріальних цінностей;

- заниження вартості активів;

- завищення вартості активів;

- віднесення до невідповідних рахунків бухгалтерського обліку

Фоменко В.С.

грудень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Внесення змін до квартального звіту про результати внутрішнього контролю управління виконавчої дирекції Фонду дозволить уникнути викривлення результатів перевірок та відображати виявлені під час перевірки порушення в повній мірі

Управління документообігу та контролю виконання

Відсутність електронного документообігу у виконавчій дирекції Фонду, його робочих органах та їх відділеннях

низька

1. Впровадження прикладного програмного забезпечення системи електронного документообігу

 

 

2. Розробити та затвердити Порядок здійснення електронного документообігу у виконавчій дирекції Фонду

Яхимович Р.П.,

 

 

 

 

Сокиран В.А.

грудень

 

 

 

 

грудень

 

В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі

Впровадження електронного документообігу у виконавчій дирекції Фонду, його робочих органах та їх відділеннях дозволить зменшити витрати на документообіг, підвищити оперативність та рівень захищеності документообігу і знизити рівень корупційних ризиків

Управління адміністративного забезпечення

Неврегульованість порядку управління майном Фонду

низька

Розробити проект Порядку управління майном Фонду та винести на розгляд правління Фонду

Гайдай О.І.

 

грудень

 

Не потребують виділення додаткових ресурсів

Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків

Сектор з питань запобігання корупції

Не достатній рівень знань антикорупційного законодавства у працівників виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та їх відділень

середня

1. Проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи серед працівників Фонду щодо дотримання норм антикорупційного законодавства

2. Проведення періодичних семінарів-нарад для працівників робочих органів виконавчій дирекції Фонду та їх відділень із антикорупційного законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства

Зеленьов В.В.

Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві

протягом року

В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі

Підвищення рівня знань антикорупційного законодавства

Відсутність можливості повідомити про корупцію через офіційний веб-сайт Фонду

низька

Забезпечити можливість надання викривачем повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» через офіційний вебсайт Фонду

Яхимович Р.П.

Зеленьов В.В.

грудень

В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі

Наддасть можливість викривачу повідомляти про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» через офіційний вебсайт Фонду

Недостатня урегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) на рівні робочих органів у виконавчої дирекції Фонду та їх відділень

низька

Внесення змін до Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, затвердженого наказом виконавчої дирекції Фонду від 20.03.2018 № 152-од, щодо врегульовання процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) на рівні робочих органів у виконавчої дирекції Фонду та їх відділень

Зеленьов В.В.

жовтень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Дозволить врегулювати процедуру опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) на рівні робочих органів у виконавчої дирекції Фонду та їх відділень

 

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді

соціального страхування України                                                                                                                                                                     В. Забела

 

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді

соціального страхування України                                                                                                                                                                     В. Зеленьов

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України