Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області

повернутись 

13.11.2018

 

Памятка

з організації охорони праці та робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

під час виконання будівельних робіт

 

Організація охорони праці та робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках під час виконання будівельних робіт повинна відповідати «Мінімальним вимогам з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» – НАОП 45.2-7.03-17 (далі – «Мінімальні вимоги»).       

«Мінімальні вимоги» встановлюють загальні вимоги до таких видів робіт:

-         земляні роботи, у тому числі улаштування штучних земляних споруд;

-         спорудження зовнішніх інженерних мереж;

-         улаштування штучних основ і фундаментів;

-         кам’яні роботи;

-         монтажні роботи;

-         бетонні роботи;

-         арматурні роботи;

-         ізоляційні роботи;

-         покрівельні роботи;

-      оздоблювальні роботи, в тому числі улаштування теплоізолювальних фасадних систем;

-         електромонтажні роботи;

-         монтаж і випробування внутрішнього інженерного обладнання та мереж;

-         підводні роботи;

-         нове будівництво;

-         реконструкція;

-         технічне переоснащення;

-         капітальний ремонт;

-         реставрація;

-         демонтаж;

-         знесення;

-         поточний ремонт під час експлуатації;

-    експлуатація та утримання споруд, якщо вони пов’язані з будь-яким із вищезазначених видів робіт.

«Мінімальні вимоги» поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно.

«Мінімальні вимоги» не поширюються на підприємства з видобутку корисних копалин.

У «Мінімальних вимогах» вживаються терміни в таких значеннях:

генеральний підрядник – підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

керівник будівництва (інженер-консультант у будівництві) – фізична особа з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною, або юридична особа (інжинірингова компанія, яка має у своєму складі фахівців із кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною), яка в межах повноважень, делегованих замовником, здійснює керівництво реалізацією проекту, надає замовнику консультації щодо вибору оптимальних шляхів його реалізації, приймає від його імені відповідні рішення або виконує інші функції;

координатор з питань охорони праці на стадії будівництва – компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка на стадії будівництва виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання, визначені у «Мінімальних вимогах»;

координатор з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво – компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка на стадії розроблення проектної документації виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання, визначені у пункті 1 розділу IV «Мінімальних вимог»;

підрядник – сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об’єкт будівництва), передбачені договором підряду;

план з охорони праці будівельного майданчика (далі – план) – письмовий документ, який включає комплекс заходів, направлених на запобігання виникненню професійних ризиків під час виконання робіт на конкретному будівельному майданчику, зокрема встановлює вимоги з охорони праці до генерального підрядника, підрядника, субпідрядників та фізичних осіб щодо організації будівельного майданчика, організації робочих місць, безпечного виконання робіт, експлуатації будівельних машин, електробезпеки тощо;

приміщення – приміщення, необхідні для забезпечення виконання робіт на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, у тому числі мобільні приміщення;

проектувальник – юридична особа, яка має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізична особа, яка згідно із законодавством має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

роботодавець – власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання або фізична особа, яка використовує найману працю;

тимчасові або мобільні будівельні майданчики (далі – будівельні майданчики) – всі будівельні майданчики, на яких проводяться надземні чи підземні будівельні роботи, згідно з Переліком видів будівельних робіт;

фізична особа, яка забезпечує себе роботою самостійно (далі - фізична особа), – фізична особа, яка виконує роботи на будівельному майданчику за цивільно-правовим договором, складеним із замовником або підрядником.

 

Організація управління з охорони праці на будівельному майданчику

Якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника) або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, замовник чи керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва. Координатор з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації призначається до початку розроблення цієї документації, координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт.

Замовник або керівник будівництва до початку виконання робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці майданчика з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

Замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт, направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці (далі – територіальний орган Держпраці) попередню інформацію про виконання будівельних робіт, якщо передбачена тривалість цих робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб або якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.

Один примірник Попередньої інформації повинен бути розміщений замовником або керівником будівництва на видному для всіх учасників будівництва місці, розташованому на території будівельного майданчика.

Попередня інформація, що розташована на будівельному майданчику, повинна постійно оновлюватись у разі її зміни.

План містить:

- загальну інформацію про будівельний майданчик, зокрема Попередню інформацію;

- загальний порядок організації охорони праці на будівельному майданчику;

- вимоги з охорони праці до організації будівельного майданчика, у тому числі до санітарно-побутового обслуговування, місця і способів складування матеріалів, визначення та огородження небезпечних зон, організації робочих місць, безпечного виконання робіт, експлуатації будівельних машин, електробезпеки, пожежної безпеки тощо;

- перелік професійних ризиків, які можуть виникнути;

- конкретні заходи, направлені на усунення або зменшення професійних ризиків;

- конкретні заходи щодо робіт, що підпадають під одну або більше категорій, перерахованих у Переліку будівельних робіт;

- вимоги до застосування засобів колективного та індивідуального захисту;

- заходи щодо координації учасників будівництва при одночасному виконанні робіт;

- загальні заходи, що забезпечують підтримання порядку й чистоти на будівельному майданчику;

- заходи щодо організації пожежної безпеки;

- дії в разі виникнення нещасного випадку, пожежі, аварії;

- порядок невідкладної медичної допомоги при нещасних випадках на виробництві, організації евакуації людей;

- можливі фактори ризику, які можуть виникнути в процесі будівельних робіт у зв’язку із застосуванням шкідливих для здоров’я матеріалів, що зазначені в проектній документації, і необхідні нормативно-правові акти з цього питання;

- розташування під’їздів і проїздів для пожежних машин;

- засоби взаємодії підрядників, субпідрядників та фізичних осіб;

- шляхи і способи горизонтального та вертикального сполучення або переміщення;

- умови використання вантажопідіймальних машин;

- умови щодо можливості одночасного складування різних матеріалів, особливо щодо складування небезпечних матеріалів або речовин;

- умови видалення, накопичення та утилізації відходів, що виникають у результаті виконання робіт, знесення або демонтажу споруд;

- умови підключення до електромереж та розмежування відповідальності при використанні тимчасових електромереж;

- процес узгодження передбачених у плані заходів з охорони праці й обмін відповідною інформацією між замовником, керівником будівництва, підрядниками та фізичними особами;

- рекомендації з охорони праці для підрядників.

План повинен постійно знаходитись на будівельному майданчику, бути доведений до всіх підрядних організацій та всіх інших зацікавлених юридичних та фізичних осіб.

Під час виконання будівельних робіт необхідно дотримуватись загальних положень з охорони праці, узгоджувати умови виконання цих робіт з іншими роботами, що проводяться на будівельному майданчику або поблизу нього.

Замовник або керівник будівництва повинен також організувати управління з охорони праці на будівельному майданчику, виконання загальних заходів з охорони праці за пропозиціями координатора з охорони праці на стадії будівництва та виконання плану з охорони праці будівельного майданчика.

 

Обов’язки фізичних осіб

Для забезпечення безпеки і здоров’я на будівельному майданчику фізичні особи повинні належним чином дотримуватись:

-    Закону України «Про охорону праці»;

-    Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539;

-    «Мінімальних вимог»;

-    ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;

-    Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 грудня 2013 року № 966, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 327/25104;

-    вимог нормативно-правових актів щодо робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, використання виробничого обладнання працівниками, застосування засобів колективного та індивідуального захисту та інших нормативно-правових актів з охорони праці;

-    при одночасному виконанні робіт із працівниками підрядників співпрацювати з ними під час реалізації вимог охорони праці, координувати свої дії з урахуванням характеру діяльності щодо захисту від небезпек та запобігання виробничим ризикам та інформувати про ці ризики;

-    зобов’язані дбати про власну безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я осіб, на яких можуть вплинути їхні дії чи помилки під час роботи, відповідно до пройденого ними навчання та вимог замовників або керівників будівництва та координаторів з питань охорони праці.

До початку виконання робіт на будівельному майданчику фізичні особи повинні відповідно до пройденого навчання та вимог замовників або керівників будівництва і координаторів з питань охорони праці:

-    правильно і за призначенням використовувати устаткування, апаратуру, інструменти, небезпечні речовини, транспортні та інші засоби праці;

-    правильно використовувати надані йому засоби індивідуального захисту та після використання повертати їх на передбачене для цього місце;

-    за власною ініціативою не відключати, не змінювати або переставляти захисні пристосування, особливо встановлені на машинах, установках і спорудах, використовувати ці пристосування тільки за призначенням;

-    негайно повідомляти про будь-яку виробничу ситуацію, щодо якої вони мають обґрунтовані підстави вважати, що вона є серйозною і безпосередньою загрозою безпеці та здоров’ю працівників, а також про будь-який помічений дефект у захисній системі.

Працівники або їх довірені особи повинні бути проінформовані про всі заходи, які будуть здійснені на будівельному майданчику щодо охорони праці.

Інформація про всі заходи, які будуть здійснені на будівельному майданчику, щодо охорони праці повинна бути зрозумілою для всіх працівників.

Організація виробничих процесів, стан робочих зон на будівельних майданчиках, устаткування та обладнання повинні відповідати вимогам ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», Правилам охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 грудня 2013 року № 966, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 327/25104, та «Мінімальним вимогам».

 

Начальник відділу з профілактики

страхових випадків – головний

страховий експерт з охорони праці

Колосов К. В.                

 

 

 

 

 

 

 

версія для друку
повернутись