Головна » Доступ до публічної інформації

Порядок організації доступу до публічної інформації

08.09.2017

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                               наказ виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

                                                      04.09.2017  № 58-ос

 

 

ПОРЯДОК

організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування України

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) та визначає організаційні питання, пов’язані із забезпеченням у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України (далі – виконавча дирекція Фонду) та її робочих органах права кожного на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування України (далі – Фонд), в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.

Цей Порядок встановлює процедуру отримання інформації, складання та  подання запитів на публічну інформацію, що знаходиться у володінні Фонду, та є обов’язковим для виконання у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

відповідальна особа з питань запитів на інформацію – визначений керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду працівник, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання відповідей на інформаційні запити, що надходять до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду, здійснює контроль за задоволенням інформаційного запиту та надає консультації під час оформлення запиту;

відповідальна особа за оприлюднення інформації – визначений керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду працівник, який оприлюднює публічну інформацію;

запитувач – фізична, юридична особа, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

інформаційний запит – письмовий запит на інформацію в довільній формі, що містить відомості, визначені у частині п’ятій статті 19 Закону, або запит за формою, визначеною додатками 1 – 3 до цього Порядку;

керівник розпорядника інформації – директор виконавчої дирекції Фонду, а у разі його відсутності – заступник директора, який виконує його обов’язки, або заступник директора виконавчої дирекції Фонду, який уповноважений розглядати інформаційні запити і підписувати відповіді на них, та керівник відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду;

робочий орган – управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

розпорядник інформації – виконавча дирекція Фонду та її робочі органи, які виконують обов’язки в межах повноважень, визначених законодавством, установчими документами, а також наказами виконавчої дирекції Фонду;

спеціальний структурний підрозділ – структурний підрозділ, на який покладено функції забезпечення документообігу, контролю виконання документів та організації доступу до публічної інформації виконавчої дирекції Фонду, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, здійснює контроль за задоволенням інформаційного запиту та надає консультації під час оформлення запиту;

структурний підрозділ – самостійний структурний підрозділ виконавчої дирекції Фонду та структурний підрозділ управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, до компетенції якого належить питання, що міститься в інформаційному запиті, та який бере участь у його опрацюванні або готує інформацію для оприлюднення;

підрозділ з оприлюднення інформації – самостійний структурний підрозділ  виконавчої дирекції Фонду, до компетенції якого, відповідно до його положення,  належить питання оприлюднення публічної інформації.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на надання:

інформації, розпорядниками якої не є виконавча дирекція Фонду та її робочі органи, зокрема інформація інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій, фондів за іншими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

інформації, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фондами з інших видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствами, організаціями, установами, громадянами;

інформації, що міститься в документах виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, які становлять службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Фонду або процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню;

інформації, яка міститься в базі даних про страхувальників, та інформації, яка міститься в документах справ про страхові виплати, за винятком випадків запиту такої інформації безпосередньо запитувачем інформації, відомості про якого містяться в базі даних або в документах справи про страхові виплати.

1.4. Особою, відповідальною за надання в межах компетенції відомостей з питань, що містяться в інформаційному запиті, а також своєчасність та достовірність надання даних про документи, що містять публічну інформацію та знаходяться у безпосередньому володінні розпорядника інформації, є:

керівник структурного підрозділу – у виконавчій дирекції Фонду та управліннях виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

1.5. Відповідальним за контроль, щодо додержання виконавцями визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації» термінів розгляду та опрацювання запитів, облік, систематизацію, аналіз, підготовку відповіді на інформаційні запити, зберігання оригіналів інформаційних запитів, що надходять до розпорядника інформації, є:

спеціальний структурний підрозділ;

відповідальна особа з питань запитів на інформацію у робочих органах.

1.6. Відповідальним за оприлюднення інформації та її розміщення у спосіб, визначений цим Порядком, є:

підрозділ з оприлюднення інформації – у виконавчій дирекції Фонду;

відповідальна особа за оприлюднення інформації – у робочому органі.

 

ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації

 

2.1. Доступ до публічної інформації забезпечується розпорядником інформації шляхом:

2.1.1. Систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційному веб-порталі Фонду;

на веб-порталі робочого органу;

на інформаційних стендах у приміщенні розпорядника публічної інформації;

у будь-який інший спосіб.

2.1.2. Надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Публічна інформація за інформаційним запитом може надаватися на вибір запитувача в усній або письмовій формі, у вигляді електронного документа або копій документів.

2.3. Публічна інформація в усній формі надається запитувачу під час особистого прийому з дотриманням положень Закону та цього Порядку. У такий самий спосіб може надаватися інформація телефоном, крім інформації про особу, яка містить персональні дані або відомості про страхові випадки, результати медичних обстежень, суми одержуваних виплат, надані послуги та інші дані про особу.

2.4. Інформація про особу надається безпосередньо цій особі на особистому прийомі або за її інформаційним запитом шляхом надсилання документованої інформації (копій запитуваних документів про особу) поштою з повідомленням про вручення.

Зазначена в абзаці першому цього пункту інформація може надаватися представникам особи лише за її письмовою згодою чи довіреністю або за рішенням суду.

2.5. Публічна інформація надається запитувачу на його вибір під час особистого прийому в письмовій формі або шляхом надсилання поштою, факсом,  телефоном,  електронною поштою.

2.6. Публічна інформація у вигляді електронного документа або сканованого оригіналу документа надається запитувачу під час особистого прийому шляхом перенесення зазначеного документа на носій інформації або електронною поштою на вибір запитувача.

2.7. Копії документів, які містять публічну інформацію, надаються запитувачу на його вибір під час особистого прийому або надсилаються поштою, факсом,  телефоном,  електронною поштою.

2.8. Доступ до публічної інформації обмежується, якщо вказану інформацію віднесено до інформації з обмеженим доступом.

2.9. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації оригінали документів, що знаходяться у розпорядника інформації, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку, що повинна містити:

назву документа;

дату створення документа;

дату надходження документа;

джерело інформації (автор, структурний підрозділ та/або спеціальний структурний підрозділ);

передбачену Законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо її віднесено до інформації з обмеженим доступом;

галузь;

ключові слова;

тип, носій (текстовий документ, плівки, аудіозапис, відеозапис тощо);

вид (нормативно-правові акти, договори, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи тощо);

проекти рішень (постанови, накази, розпорядчі документи, доповідні та службові записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

форму та місце зберігання документа.

2.10. Дані про документи, що місять публічну інформацію та знаходяться у безпосередньому володінні розпорядника інформації, заносяться до системи обліку на підставі поданих спеціальному структурному підрозділу (відповідальній особі з питань запитів на інформацію) службових записок, які підготовлені структурними підрозділами, з урахуванням положень пункту 2.9 цього розділу.

2.11. Спеціальний структурний підрозділ та відповідальна особа з питань запитів на інформацію зобов’язані:

обробляти інформаційні запити, що пройшли реєстрацію в установленому порядку;

систематично вести облік документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у безпосередньому володінні розпорядника інформації;

вести облік інформаційних запитів і зберігати їх оригінали;

у спеціально визначеному місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями забезпечувати можливість робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації (крім документів, які містяться у справах про страхові виплати);

надавати консультації під час оформлення інформаційного запиту за формою, визначеною додатками 1-3 до цього Порядку.

2.12. У разі коли розпорядник інформації володіє інформацією про особу, спеціальний структурний підрозділ і відповідальна особа з питань запитів на інформацію зобов’язані:

надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом, та у разі коли запитувач просить надати йому в оригіналі справу про страхові виплати (запитувачу надається для ознайомлення копія справи про страхові виплати, що містить копії усіх документів та однакову кількість аркушів, які є в оригіналі справи та описі);

використовувати її лише з метою та у спосіб, визначені Законом;

вживати заходів до унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

 

ІІІ. Надання публічної інформації шляхом її оприлюднення

 

3.1. Доступ до публічної інформації у спосіб, визначений підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку, забезпечується:

у виконавчій дирекції Фонду – підрозділом з оприлюднення інформації;

у робочому органі – відповідальною особою за оприлюднення інформації.

3.2. Підрозділ з оприлюднення інформації забезпечує оприлюднення на офіційному веб-порталі Фонду інформації, підготовленої структурним підрозділом за напрямом діяльності.

Відповідальні особи за оприлюднення інформації забезпечують оприлюднення на веб-порталах робочих органів інформації, підготовленої структурним підрозділом за напрямом діяльності відповідно до наказу робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

3.3. На офіційному веб-порталі Фонду у строки, встановлені частинами другою та третьою статті 15 Закону, розміщуються:

інформація про організаційну структуру Фонду, функції та повноваження виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, основні завдання соціального страхування, статутні напрями діяльності Фонду, структуру бюджету Фонду, механізм витрачання страхових коштів тощо;

нормативно-правові акти, що регламентують діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), рішення правління та наглядової ради Фонду, накази виконавчої дирекції Фонду, а також проекти рішень правління Фонду, що підлягають обговоренню;

перелік страхових виплат та умови їх отримання у разі настання страхового випадку за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, категорія осіб, яка має право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, форми заяв і зразки документів, що застосовуються для призначення страхових виплат та соціальних послуг;

порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду та її робочі органи;

інформація про систему обліку, види інформації, які зберігає виконавча дирекція Фонду;

плани проведення та проекти порядків денних відкритих засідань правління Фонду;

розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми заяв, бланків, документів тощо;

правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчої дирекції Фонду;

порядок звернення до виконавчої дирекції Фонду відповідно до Закону;

звіти, в тому числі щодо результатів розгляду інформаційних запитів;

інформація про діяльність виконавчої дирекції Фонду;

місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреса офіційного веб-порталу Фонду та єдиної електронної пошти для надсилання запитів на інформацію;

прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови правління Фонду, його заступників, членів правління Фонду, директора виконавчої дирекції Фонду та його заступників, керівників робочих органів, а також керівників самостійних структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду;

основні функції самостійних структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду та структурних підрозділів робочих органів виконавчої дирекції Фонду, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та прийому громадян у виконавчій дирекції Фонду;

вакансії;

перелік і службові номери засобів зв’язку робочих органів;

інша інформація про діяльність органів управління Фонду.

Інформація для розміщення на офіційному веб-порталі Фонду, підготовлена структурним підрозділом, погоджується із заступником директора виконавчої дирекції Фонду, що координує роботу цього підрозділу відповідно до розподілу функціональних обов’язків, та передається для оприлюднення підрозділу з оприлюднення інформації разом із службовою запискою, в якій зазначаються дата оприлюднення документа і дата оновлення інформації. Копія зазначеної службової записки того самого дня подається спеціальному структурному підрозділу.

3.4. На веб-порталах робочих органів у строки, встановлені частинами другою та третьою статті 15 Закону, розміщуються:

інформація про організаційну структуру робочого органу, його функції та повноваження, основні завдання, напрями діяльності, структуру кошторису робочого органу, механізм витрачання страхових коштів, передбачених в кошторисі  робочого органу, тощо;

нормативно-правові акти, що регламентують діяльність робочого органу, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних і тих, які стосуються призначення, перерахування та здійснення страхових виплат);

перелік страхових виплат та умови їх отримання у разі настання страхового випадку за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, категорія осіб, яка має право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, форми заяв і зразки документів, що застосовуються для призначення страхових виплат та соціальних послуг;

порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду та її робочі органи;

інформація про систему обліку, види інформації, які зберігає робочий орган;

розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми заяв, бланків, документів тощо;

правила внутрішнього трудового розпорядку робочого органу;

порядок звернення до робочого органу відповідно до Закону;

звіти, в тому числі щодо результатів розгляду інформаційних запитів;

інформація про діяльність робочого органу:

місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреса офіційного веб-порталу робочого органу та єдиної електронної пошти для надсилання інформаційних запитів;

прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника робочого органу, його заступників та керівників структурних підрозділів;

основні функції структурних підрозділів робочого органу, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та прийому громадян у робочому органі;

вакансії;

інша інформація про діяльність робочих органів.

Інформація для розміщення на веб-порталі робочого органу, підготовлена структурним підрозділом, погоджується з керівником розпорядника інформації або його заступником відповідно до розподілу функціональних обов’язків та передається особі, відповідальній за оприлюднення інформації, разом із службовою запискою, в якій зазначаються дата оприлюднення документа і дата оновлення інформації. Копія зазначеної службової записки того самого дня подається відповідальній особі з питань запитів на інформацію.

3.5. Оприлюднення інформації в засобах масової інформації, розміщення її на інформаційних стендах у приміщенні розпорядника інформації або в іншій формі проводяться у порядку, визначеному Законом та цим Порядком.

3.6. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація, віднесена до повноважень розпорядника, про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і заходи, що вживаються у зв’язку з цим.

3.7. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті оприлюдненої публічної інформації розпорядником інформації запитувач для перевірки та уточнення такої інформації може звернутися з інформаційним запитом до:

спеціального структурного підрозділу – у виконавчій дирекції Фонду;

відповідальної особи з питань запитів на інформацію – у робочому органі.

 

IV. Реєстрація інформаційних запитів та їх опрацювання

 

4.1. Запитувач реалізує право доступу до інформації за інформаційним запитом, який подається до розпорядника інформації.

Форму запиту на інформацію запитувач може отримати:

у виконавчій дирекції Фонду за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 30, та на офіційному веб-порталі Фонду;

у робочому органі у спеціально відведеній керівником розпорядника інформації кімнаті та на веб-порталі робочого органу.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) фізична особа не може подати письмовий запит, його оформляє:

у виконавчій дирекції Фонду – працівник спеціального структурного підрозділу;

у робочому органі – відповідальна особа з питань запитів на інформацію.

Особа, яка оформляє від імені запитувача інформаційний запит, в обов’язковому порядку зазначає своє прізвище, ім’я та по батькові, контактний службовий телефон та надає копію такого запиту запитувачу.

4.2. Інформаційний запит може бути індивідуальним або колективним. Інформаційний запит може подаватися до розпорядника інформації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4.3. Діловодство щодо інформаційних запитів ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається:

у виконавчій дирекції Фонду – на спеціальний структурний підрозділ;

у робочому органі – на відповідальну особу з питань запитів на інформацію.

4.4. Інформаційні запити, що надходять правлінню Фонду та виконавчій дирекції Фонду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються спеціальним структурним підрозділом відповідно до вимог Закону та цього Порядку.

Інформаційні запити, що надходять до робочого органу, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідальною особою з питань запитів на інформацію відповідно до правил ведення діловодства, установлених робочим органом, та вимог цього Порядку.

Реєстрація та опрацювання інформаційних запитів, які надійшли до розпорядника інформації електронною поштою, здійснюються спеціальним структурним підрозділом або відповідальною особою з питань запитів на інформацію після їх роздрукування на паперових носіях.

Реєстрація інформаційних запитів, які надійшли до розпорядника інформації телефоном, здійснюється спеціальним структурним підрозділом або відповідальною особою з питань запитів на інформацію після заповнення ними форми з дотриманням вимог, визначених абзацом восьмим пункту 4.1 цього розділу.

4.5. Для реєстрації інформаційного запиту на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч ставляться відмітка про дату його надходження та реєстраційний номер.

4.6. Реєстраційний номер інформаційного запиту складається з порядкового номера запиту та інших позначень, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання інформаційних запитів.

4.7. У разі надходження повторних інформаційних запитів їм надається черговий реєстраційний номер.

Обліковуються як повторні інформаційні запити, у яких:

оскаржується відповідь на попередній інформаційний запит, що надійшов до розпорядника інформації;

повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній інформаційний запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений Законом строк розгляду і відповідь запитувачу не надавалася;

не надано відповідь по суті або надано не в повному обсязі на перший інформаційний запит.

Інформаційні запити одного й того самого запитувача з одного й того самого питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд розпорядника інформації, обліковуються черговим реєстраційним номером.

4.8. Інформаційний запит реєструється спеціальним структурним підрозділом (відповідальною особою з питань запитів на інформацію) у день його надходження в електронній базі обліку інформаційних запитів  (журналі реєстрації інформаційних запитів), який готує пропозиції щодо його розгляду.

4.9. Інформаційний запит разом з пропозиціями щодо його розгляду невідкладно (протягом цього самого робочого дня) подається структурним підрозділом (відповідальною особою з питань запитів на інформацію) керівнику розпорядника інформації для прийняття відповідного рішення.

4.10. За результатами розгляду інформаційного запиту керівником розпорядника інформації приймається одне з таких рішень:

про задоволення запиту та надання відповіді;

про відмову в задоволенні запиту;

про надсилання запиту належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача;

про відстрочку в задоволенні запиту.

Відповідне рішення зазначається в резолюції керівника розпорядника інформації.

4.11. У виконавчій дирекції Фонду у день накладання резолюції інформаційний запит передається до спеціального структурного підрозділу для внесення тексту резолюції в реєстраційно-контрольну картку.

 Після внесення тексту резолюції в реєстраційно-контрольну картку спеціальний структурний підрозділ передає копію інформаційного запиту структурним підрозділам, зазначеним у резолюції, для розгляду та підготовки інформації відповідно до їх компетенції.

4.12. У робочому органі виконавчої дирекції Фонду у день накладання резолюції інформаційний запит передається до відповідальної особи з питань запитів на інформацію для внесення тексту резолюції до реєстраційно-контрольної картки (журналу реєстрації).

 Після внесення тексту резолюції до реєстраційно-контрольної картки (журналу реєстрації) відповідальна особа з питань запитів на інформацію передає інформаційний запит структурним підрозділам, зазначеним у резолюції, для розгляду та підготовки інформації відповідно до їх компетенції.

4.13. Розпорядник інформації зобов’язаний надавати відповідь на інформаційний запит запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання.

Якщо запит стосується інформації, зазначеної у частині другій статті 20 Закону, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.

4.14. У разі коли інформаційний запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник публічної інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження та обов’язковим повідомленням про це запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.15. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, начальник спеціального структурного підрозділу (відповідальна особа з питань запитів на інформацію) не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання інформаційного запиту розпорядником інформації повідомляє про це запитувача із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних з копіюванням або друком документів, та казначейських реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.16. У разі коли інформаційний запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати інформацію, яка не належить до публічної інформації, відповідь на інформаційний запит у частині публічної інформації надається згідно з цим Порядком.

 

V. Надання відповіді на інформаційний запит

 

5.1. У виконавчій дирекції Фонду:

5.1.1. Відповідальний структурний підрозділ  протягом двох робочих днів з дня отримання опрацьовує інформаційний запит і подає спеціальному структурному підрозділу службову записку, в якій відповідно до компетенції повинна бути в повному обсязі викладена інформація, що була затребувана в запиті.

Службова записка, що передається спеціальному структурному підрозділу, має бути завізована виконавцем, підписана керівником цього структурного підрозділу та погоджена заступником директора виконавчої дирекції Фонду, що координує роботу цього підрозділу відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Заступники директора виконавчої дирекції Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків, які погоджують інформацію, та начальники структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду є відповідальними за достовірність та правдивість  даних, наведених у службовій записці.

5.1.2. Спеціальний структурний підрозділ після отримання службових записок протягом одного робочого дня узагальнює  їх та подає проект відповіді на інформаційний запит на підпис директору або уповноваженій директором виконавчої дирекції Фонду особі.

5.1.3. Після підписання відповіді на інформаційний запит спеціальний структурний підрозділ реєструє її та надсилає запитувачу.

5.1.4. У разі коли визначений у резолюції структурний підрозділ  не володіє інформацією, яка вимагається в інформаційному запиті, його керівник негайно (в день його отримання)  письмово повідомляє про це спеціальний структурний підрозділ та вносить пропозиції щодо необхідності внесення зміни до резолюції керівника розпорядника інформації.

Спеціальний структурний підрозділ негайно інформує про це керівника розпорядника інформації з метою прийняття ним  відповідного  рішення.

Після внесення  змін до резолюції запит надається визначеному у цій резолюції структурному підрозділу, який розглядає цей запит та готує інформацію відповідно до підпункту 5.1.1 цього пункту.

5.1.5. Якщо структурним підрозділом протягом двох днів не надано службову записку по суті запиту, спеціальний структурний підрозділ інформує про це директора та, у разі необхідності, ініціює перед керівником розпорядника інформації проведення робочої наради за участю інших структурних підрозділів для прийняття відповідного рішення.

5.1.6. У разі прийняття керівником розпорядника інформації рішення про проведення наради спеціальний структурний підрозділ терміново її організовує, забезпечує ведення протоколу, який підписується усіма присутніми на нараді.

5.1.7. За результатами  наради керівник розпорядника інформації дає протокольне доручення, яким визначається окремий порядок надання відповіді на конкретний запит щодо доступу до публічної інформації.

5.2. У робочому органі:

5.2.1. Структурний підрозділ протягом двох робочих днів опрацьовує інформаційний запит та надає відповідальній особі з питань запитів на інформацію службову записку, в якій відповідно до компетенції повинна бути в повному обсязі викладена інформація, що була затребувана в запиті.

Службова записка, що передається відповідальній особі з питань запитів на інформацію, має бути завізована виконавцем, підписана керівником цього структурного підрозділу та погоджена заступником начальника управління за напрямом діяльності.

Заступники начальника управління виконавчої дирекції Фонду, що координують роботу відповідно до розподілу функціональних обов’язків, які погоджують інформацію, та керівники структурних підрозділів управлінь є відповідальними за достовірність та правдивість  даних, наведених у службовій записці.

5.2.2. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію після отримання службових записок протягом одного робочого дня узагальнює  їх та подає проект відповіді на підпис керівнику розпорядника інформації або уповноваженій ним особі.

5.2.3. Після підписання відповіді на інформаційний запит відповідальна особа з питань запитів на інформацію реєструє її та надсилає запитувачу.

5.2.4. У разі коли визначений у резолюції структурний підрозділ не володіє інформацією, яка вимагається у запиті, його керівник негайно (в день його отримання)  письмово повідомляє про це відповідальну особу з питань запитів на інформацію та вносить пропозиції щодо необхідності внесення змін до резолюції керівника розпорядника інформації.

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію негайно інформує про це керівника розпорядника інформації з метою прийняття ним  відповідного  рішення.

Після внесення  змін до резолюції інформаційний запит надається визначеному у ній іншому  структурному підрозділу, який розглядає цей запит та готує інформацію відповідно до підпункту 5.2.1 цього пункту.

5.2.5. Якщо структурним підрозділом протягом двох днів не надано службову записку по суті запиту, відповідальна особа з питань запитів на інформацію інформує про це керівника розпорядника інформації та,  у разі необхідності,  ініціює перед керівником розпорядника інформації проведення робочої наради за участю інших структурних підрозділів для прийняття відповідного рішення.

5.2.6. У разі прийняття керівником розпорядника інформації рішення про проведення наради відповідальна особа з питань запитів на інформацію терміново її організовує, забезпечує ведення протоколу, який підписується усіма присутніми на нараді.

5.2.7. За результатами  наради керівник розпорядника інформації дає протокольне доручення, яким визначається окремий порядок надання відповіді на даний конкретний запит щодо доступу до публічної інформації, який визначено у зміненій резолюції.

5.3. Рішення, дії або бездіяльність спеціального структурного підрозділу запитувач має право оскаржити до директора виконавчої дирекції Фонду або до суду.

Рішення, дії або бездіяльність відповідальної особи з питань запитів на інформацію запитувач має право оскаржити до начальника управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, виконавчої дирекції Фонду або до суду.

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України