Головна » Застрахованим особам » Порядки надання матеріального забезпечення застрахованим особам

Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду

10.10.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

постанова правління Фонду

соціального страхування України

10 жовтня 2017 року № 54

 

 

ПОРЯДОК

надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або незалежної професійної діяльності

 

1. Цей Порядок визначає умови надання Фондом соціального страхування України (далі – Фонд) матеріального забезпечення застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або незалежної професійної діяльності, та відсутності правонаступника за страховими випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації), у період роботи (здійснення діяльності) застрахованих осіб відповідно до абзацу другого частини першої статті 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за видами матеріального забезпечення:

- допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

- допомога по вагітності та пологах;

- допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

2. Призначення та виплата застрахованим особам (або одержувачам допомоги) матеріального забезпечення здійснюються відділеннями управлінь виконавчої дирекції Фонду (далі – робочі органи Фонду) за місцем обліку ліквідованого підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або незалежної професійної діяльності, як страхувальника на підставі наказу керівника робочого органу Фонду.

3. Підстави для призначення допомоги:

3.1. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

3.2. Допомога на поховання застрахованої особи призначається члену її сім'ї або особі, яка здійснила поховання (далі – одержувач допомоги), на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, та витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (у разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської ради – довідки).

3.3. Допомога на поховання члена сім'ї, який перебував на утриманні застрахованої особи, призначається застрахованій особі на підставі документів, визначених у підпункті 3.2 цього пункту.

3.4. Допомога на поховання застрахованої особи або члена її сім'ї надається юридичній або фізичній особі, яка здійснила поховання, на підставі документів, зазначених у підпункті 3.2 цього пункту, а також документів про підтвердження здійснення одержувачами допомоги такого поховання.

4. Для отримання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застрахована особа подає до робочого органу Фонду такі документи:

- заяву у довільній формі про надання матеріального забезпечення із зазначенням реквізитів банківської установи та номера поточного рахунку;

- листок непрацездатності;

- реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- копію трудової книжки;

- копію першої - четвертої, одинадцятої - шістнадцятої сторінок паспорта;

- довідку з архівної установи про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин), засвідчену в установленому порядку (далі – архівна довідка) за страховими випадками, які настали до 31.12.2010;

- за необхідності для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі ста відсотків середньої заробітної плати (доходу) застраховані особи, зазначені в пункті п'ятому частини першої статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу;

- за необхідності для підтвердження страхового стажу застрахованої   особи – інформацію про сплачені суми єдиного внеску, отриману відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

- за необхідності копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини при оплаті листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною).

5. У разі відсутності у застрахованої особи архівної довідки за страховими випадками, які настали до 31.12.2010, матеріальне забезпечення (допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах) надається у розмірі, визначеному робочим органом Фонду, якщо ним було проведено перевірку страхувальника відповідно до законодавства, та визначено розмір цього матеріального забезпечення застрахованої особи.

6. Матеріальне забезпечення (допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах) за страховими випадками, які настали після 31.12.2010, розраховується із середньої заробітної плати (доходу), обчисленої на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 439).

7. Матеріальне забезпечення (допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах), невиплачене у зв'язку зі смертю застрахованої особи, за цим Порядком виплачується членам сім'ї, які проживали разом з нею, або спадкоємцям на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, а також документів, визначених в пункті 3 цього Порядку, та документів, що підтверджують родинні зв'язки або спадкоємництво.

8. Для отримання допомоги на поховання одержувач допомоги (або застрахована особа у разі смерті члена її сім'ї) подає до робочого органу Фонду такі документи:

- заяву у довільній формі про надання допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду із зазначенням реквізитів банківської установи та номера поточного рахунку;

- документи, визначені у підпунктах 3.2, 3.4 пункту 3 цього Порядку;

- реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- копію першої - четвертої, одинадцятої - шістнадцятої сторінок паспорта;

- довідку житлово-експлуатаційної або іншої організації із місця проживання (реєстрації) або довідку органу місцевого самоврядування, що засвідчує перебування на утриманні застрахованої особи члена її сім'ї (при відсутності зазначеного документа і неможливості його одержання факт перебування на утриманні може встановлюватись рішенням суду), - у разі смерті члена сім'ї застрахованої особи, який перебував на її утриманні;

- довідку з місця навчання – у разі смерті члена сім'ї до 23 років, який навчався у середньому професійно-технічному або вищому навчальному закладі з денною формою навчання.

9. Копії документів, визначені у пунктах 4, 8 цього Порядку, завіряються працівником робочого органу Фонду згідно з пред'явленими оригіналами.

У разі неможливості надання оригіналу трудової книжки (у зв'язку з працевлаштуванням одержувача допомоги на нове місце роботи) надається завірена власником (уповноваженим ним органом) підприємства (установи, організації), з яким одержувач допомоги перебуває у трудових відносинах, виписка з трудової книжки.

10. Якщо застрахована особа у розрахунковому періоді не мала заробітку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного чи шестирічного віку, крім довідки про заробітну плату, надаються: копії наказів про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного чи шестирічного віку, довідки із зазначенням розміру тарифної ставки (посадового окладу) на момент настання страхового випадку, а також копії листків непрацездатності (за наявності).

11. Кошти матеріального забезпечення перераховуються на поточний рахунок застрахованої особи (одержувача допомоги), відкритий в установі банку.

12. У разі подання застрахованою особою документів, що не відповідають вимогам пунктів 3, 4 та 8–10 цього Порядку, робочий орган Фонду протягом трьох робочих днів після їх отримання (при зверненні за призначенням допомоги на поховання – на наступний робочий день) виносить рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення та повідомляє застраховану особу (одержувача допомоги) про відмову в призначенні матеріального забезпечення із зазначенням причин відмови не пізніше п'яти днів після винесення відповідного рішення.

13. На підставі наданих застрахованою особою (або одержувачем допомоги) документів робочі органи Фонду протягом десяти днів з дня їх отримання призначають матеріальне забезпечення та виплачують його протягом десяти днів з дня призначення такого матеріального забезпечення шляхом перерахування коштів на поточний рахунок застрахованої особи (одержувача допомоги).

14. Надміру виплачені суми матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням внаслідок надання недостовірних документів (даних) застрахованою особою чи одержувачем допомоги повертаються Фонду у добровільному порядку або стягуються в судовому порядку відповідно до законодавства.

15. Оригінали та завірені копії документів, визначені у пунктах 3, 4 та 8–10 цього Порядку, інші документи, на підставі яких здійснювались нарахування та виплата матеріального забезпечення, зберігаються в персональній справі застрахованої особи (або одержувача допомоги) у робочому органі Фонду, який здійснив виплату матеріального забезпечення, протягом п'яти років.

16. Робочі органи Фонду здійснюють облік застрахованих осіб та витрат Фонду, пов'язаних з наданням таким особам матеріального забезпечення.

17. Оплата послуг банківської установи щодо перерахування матеріального забезпечення на рахунок застрахованої особи (одержувача допомоги) здійснюється за рахунок коштів Фонду за статтею бюджету "Витрати по виконанню обов'язків страховика".

18. Звітність по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування складається відповідальним працівником робочого органу Фонду в порядку та за формою, встановленою правлінням Фонду.

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України