Головна » Нормативно-правова база » Постанови правління Фонду » Постанови правління Фонду за 2017 рік

20.09.2017

 

 

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

 

 

ПРАВЛІННЯ

 

 

 

ПОСТАНОВА

 

від 12.09.2017 року № 42

м. Київ

 

 

Про затвердження Порядку складання та виконання

бюджету Фонду соціального страхування України

 

Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», керуючись статтями 1 та 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», правління Фонду соціального страхування України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1.     Затвердити Порядок складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України в новій редакції, що додається.

 

2.     Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування України від 08.02.2017 № 16 «Про затвердження Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України».

 

3.     Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування довести цю постанову до відома робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

 

4.     Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду (Баженков Є.В.).

 

5.     Ця постанова набуває чинності з 01 січня 2018 року.

 

 

Голова правління                                                                                                В. Саєнко

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою правління Фонду

соціального страхування України

від 12.09.2017 № 42

 

ПОРЯДОК
складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядком складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України (далі – Порядок) регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету Фонду соціального страхування України (далі – Фонд).

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) бюджет Фонду – план формування фінансових ресурсів за рахунок акумулювання частки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших надходжень, одержання яких не суперечить законодавству, та їх використання для забезпечення виконання завдань і функцій, передбачених законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

2) зведений кошторис Фонду – плановий фінансовий документ Фонду, сформований відповідно до затвердженого бюджету Фонду та на підставі обґрунтувань та розрахунків до нього, щодо отримання доходів і розподілу видатків за кодами економічної класифікації видатків для виконання Фондом своїх функцій згідно із законодавством;

3) кошториси виконавчої дирекції Фонду, робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень  – планові фінансові документи, які містять обсяг доходів та розподіл видатків за кодами економічної класифікації видатків для здійснення виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами функцій, згідно із законодавством (далі – кошториси);

4) плани асигнувань виконавчої дирекції Фонду, робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень – щомісячний розподіл доходів і видатків, затверджених у кошторисі, які регламентують здійснення платежів протягом бюджетного періоду (далі – плани асигнувань);

5) доходи бюджету Фонду – сукупність грошових надходжень, що отримує Фонд для здійснення основних завдань і функцій, передбачених законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – доходи);

6) видатки бюджету Фонду – кошти, що спрямовуються на здійснення основних завдань і функцій за напрямами, передбаченими законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – видатки).

II. СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ ФОНДУ

1. Основними складовими бюджету Фонду є доходна та видаткова частини бюджету. В бюджеті Фонду окремими рядками відображаються залишок коштів на початок та залишок коштів на кінець бюджетного періоду, в тому числі резерв коштів Фонду.

2. Доходи та видатки бюджету Фонду відображаються у структурі бюджету Фонду (додається) як розділ «I. ДОХОДИ» та розділ «II. ВИДАТКИ» у розрізі статей із зазначенням загальних обсягів коштів у тисячах гривень без десяткових знаків за напрямами роботи Фонду відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів.

2.1. Розділ «І. ДОХОДИ» включає такі статті доходів:

2.1.1.   Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб.

2.1.2.   Надходження з Державного бюджету України на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.1.3.   Інші надходження відповідно до закону.

 

2.2. Розділ «II. ВИДАТКИ» включає такі статті витрат:

2.2.1.   Матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

2.2.2.   Страхові виплати.

2.2.3.   Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу.

2.2.4.   Профілактика страхових випадків.

2.2.5.   Видатки по виконанню обов’язків страховика.

2.2.6.   Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду.

2.2.7.   Адміністративно-господарські витрати.

3. До видатків на статутні напрями діяльності Фонду застосовуються коди економічної класифікації видатків бюджету Фонду та роз’яснення щодо їх застосування, які затверджуються правлінням Фонду.

4. До видатків на адміністративно-господарські витрати Фонду застосовуються положення Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, із змінами (далі - Інструкція).

Видатки на адміністративно - господарські витрати Фонду погоджуються із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

5. Залишок коштів на початок року при складанні проекту бюджету Фонду на плановий рік встановлюється в розмірі планового залишку коштів на кінець поточного року відповідно до схваленого правлінням Фонду та затвердженого Кабінетом Міністрів України бюджету Фонду, або в розмірі очікуваного залишку коштів на кінець поточного року, який визначається відповідно до прогнозного (очікуваного) виконання бюджету Фонду в поточному році.

6. Порядок формування розділу бюджету Фонду «I. ДОХОДИ».

6.1. Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб  розраховуються на підставі:

- прогнозного макропоказника фонду оплати праці найманих працівників, на який нараховується єдиний внесок, та законодавчо визначеного розміру частки єдиного внеску, що спрямовується на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

- прогнозного розміру єдиного внеску фізичних осіб-підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування  від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, за даними Державної фіскальної служби України або Міністерства фінансів України, з урахуванням законодавчо визначеного розміру частки єдиного внеску, що спрямовується на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

При плануванні страхових внесків страхувальників та застрахованих осіб враховуються зміни у законодавстві щодо сплати і розподілу єдиного внеску.

6.2. Надходження коштів з Державного бюджету України на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються на підставі даних Міністерства соціальної політики України щодо планових видатків відповідно до бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

6.3. Інші надходження відповідно до закону плануються на рівні фактичних надходжень в останньому звітному році з урахуванням змін у законодавстві.

До складу інших надходжень входять:

6.3.1. Суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до закону до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, штрафів за недотримання законодавства про соціальне страхування, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення плануються на рівні фактичних надходжень в останньому звітному році з урахуванням змін у законодавстві та залишків заборгованості по цих коштах на кінець останнього звітного періоду року, в якому проводиться планування бюджету Фонду.

6.3.2. Суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за соціальним страхуванням за порушення встановленого порядку використання коштів Фонду на рівні фактичних надходжень в останньому звітному році.

6.3.3. Доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду на депозитних рахунках, визначаються шляхом множення суми коштів, що плануються для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках банків на відсотки, що пропонуються банками або відповідно до укладених договорів.

6.3.4. Капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників, плануються на рівні фактичних надходжень в останньому звітному році.

6.3.5. Доходи від реалізації майна, придбаного за рахунок коштів Фонду, визначаються виходячи з обсягів майна, що планується реалізувати у бюджетному році та його оціночної вартості.

6.3.6. Добровільні внески та інші надходження відповідно до закону плануються на рівні фактичних надходжень в останньому звітному році з урахуванням змін у законодавстві.

До складу надходжень входять:

- кошти, одержані від компенсації відсотків вартості та реалізації автомобілів, що перебували у користуванні інвалідів, в тому числі:

а) від компенсації вартості авто (7 відсотків), які отримують інваліди на пільгових умовах;

б) сплачені членами сімей померлих інвалідів за залишені їм автомобілі;

в) за повернуті (вилучені) автомобілі, в тому числі від реалізації металобрухту;

г) від страхової компанії у разі конструктивного знищення автомобіля;

-  інші надходження.

 

7. Порядок формування розділу бюджету Фонду «ІІ. ВИДАТКИ».

7.1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

Видатки за цією статтею бюджету Фонду плануються за такими напрямами:

7.1.1. Допомога по тимчасовій непрацездатності.

Кошти на фінансування страхувальників для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності визначаються шляхом множення прогнозованої суми фонду оплати праці року, на який складається бюджет, на середнє процентне співвідношення фактичних витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності до фонду оплати праці за минулий рік та очікуваних цих даних поточного року, з урахуванням суми на виплату допомоги по догляду за хворими.

7.1.2. Допомога по вагітності та пологах.

Суми витрат для виплати допомоги по вагітності та пологах визначаються шляхом множення прогнозованої суми фонду оплати праці року, на який складається бюджет, на процентне співвідношення очікуваних витрат на виплату допомоги по вагітності та пологах до очікуваної суми фонду оплати праці поточного року.

7.1.3. Допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Суми витрат для виплати допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи плануються у розмірі фактичних (очікуваних) річних показників по цих витратах за поточний рік з урахуванням темпу росту фонду оплати праці.

7.1.4. Допомога на поховання.

Допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) плануються згідно із звітними даними Фонду за попередній рік і розрахунковими даними за поточний рік щодо кількості таких випадків з урахуванням розміру допомоги.

7.1.5. Оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань.

Витрати на оплату лікування застрахованих осіб і членів їх сімей в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за направленнями клінік медичних, в тому числі, науково-дослідних установ, плануються згідно з наданими ними заявками щодо необхідної кількості направлень хворих в реабілітаційні відділення відповідних профілів лікування в розрізі курортів і санаторно-курортних закладів, в межах фінансових можливостей Фонду. Розрахунок планових асигнувань по цій статті здійснюється виходячи з планових показників року, що передує бюджетному, збільшеному на очікуваний індекс споживчих цін в бюджетному році.

7.2. Страхові виплати.

Страхові виплати плануються в розрізі таких видатків за економічною класифікацією з урахуванням простроченої кредиторської заборгованості за звітний період поточного року за тими видами видатків, за якими вона виникла:

7.2.1. Щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей:

7.2.1.1. Щомісячна страхова виплата в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого (Вщгс).

Розрахунок 1.

Застосовується при складанні проекту бюджету Фонду для схвалення правлінням Фонду, на показниках І кварталу поточного року або на показниках останнього звітного періоду (місяць, квартал, рік), якщо в попередньому році перерахунок щомісячних страхових виплат не здійснювався.

Вщгс = Вщг + Вщпр - Вз + Сі, де:

Вщг - витрати на щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого (далі – щомісячна страхова виплата), що призначена до 01 січня планового року.

Розраховується окремо на потерпілих, які знаходяться на постійному обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та їх відділеннях, та тимчасово переміщених осіб із території не підконтрольної українській владі в Донецькій та Луганській областях на контрольовану територію українською владою, в межах цих областей (внутрішнім переселенцям) та в інші області (зовнішнім переселенцям) (далі – тимчасово переміщені особи):

Вщг = Вщгсср1  х Nпл х Пфзп х 3 + Вщгсср1 х Nпл х Пфзп х Пзп х 9, де:

Вщгсср1 - середньомісячні витрати на щомісячну страхову виплату на одного потерпілого, які склалися за  І квартал поточного року або в останньому звітному періоді  (місяць, квартал, рік),  якщо в попередньому році перерахунок щомісячних страхових виплат не здійснювався:

Вщгсср1  = Вщгс / 3(6, 9, 12)/Nз, де:

Вщгс - витрати на щомісячну страхову виплату, які склалися згідно із звітами за І квартал поточного року або в останньому звітному періоді  (місяць, квартал, рік), якщо в попередньому році перерахунок щомісячних страхових виплат не здійснювався;

Nз – кількість потерпілих на виробництві, які отримували страхові виплати у відповідному звітному періоді:

Nз = Nпз + Nтпз, де:

Nпз – кількість потерпілих на виробництві, які знаходяться на постійному обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннях та отримували страхові виплати у відповідному звітному періоді;

Nтпз – середньооблікова кількість тимчасово переміщених осіб, які отримали страхові виплати у відповідному звітному періоді.

Nпл – прогнозна кількість потерпілих на виробництві, які будуть отримувати страхові виплати у плановому році:

Nпл = Nппл + Nтппл, де:

Nппл – прогнозна кількість потерпілих на виробництві, які будуть знаходитися на постійному обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннях та будуть отримувати страхові виплати у плановому році;

Nтппл – прогнозна кількість тимчасово переміщених осіб, які будуть отримувати страхові виплати у плановому році.

Пфзп – коефіцієнт зростання щомісячної страхової виплати з 01 березня поточного року;

3 - кількість місяців планового року, за які відшкодовується щомісячна страхова виплата до перерахування її розміру;

Пзп – прогнозний коефіцієнт зростання заробітної плати працівників у поточному році, що застосовуватиметься при перерахунку з 01 березня планового року;

9 - кількість місяців планового року, за які відшкодовується щомісячна страхова виплата із врахуванням перерахованого її розміру;

Вщпр - витрати на щомісячну страхову виплату, що буде призначена з 01 січня планового року:

Вщпр  = Зпс  х Vс  х Nщг  х  Ксер, де:

Зпс – прогнозна середньомісячна заробітна плата працівників у плановому році;

Vс - середній відсоток втрати професійної працездатності за звітний період (рік);

Nщг - прогнозна кількість потерпілих, які частково чи повністю втратять професійну працездатність та яким щомісячна страхова виплата буде призначена з 01 січня планового року;

Ксер - середньозважена кількість місяців, в яких проводиться щомісячна страхова виплата потерпілим, які звернуться до Фонду протягом планового року.

Вз – розмір щомісячних страхових виплат, що будуть зупинені в плановому році:

Вз = Nпз х Вщгсср х Ксерз, де:

Nпз – прогнозна кількість потерпілих, яким буде зупинено щомісячні страхові виплати протягом планового року;

Вщгсср – середньомісячні витрати на щомісячну страхову виплату на одного потерпілого, які склалися згідно із звітами (за І квартал, півріччя, 9 місяців) або за звітний період (рік);

Ксерз - середньозважена кількість місяців, в яких буде зупинено страхові виплати потерпілим.

Сі - прогнозна сума індексації щомісячної страхової виплати розраховується за формулою:

Сі = (Вщг + Вщпр - Вз) / 12 х Пісц, де:

Пісц - прогнозна величина зростання  індексу споживчих цін у плановому році;

Прогнозна сума індексації може плануватися за пропозиціями робочих органів виконавчої дирекції Фонду або згідно із звітами (за І квартал, півріччя, 9 місяців), за звітний період (рік), відповідно до нарахованої індексації на щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві.

Розрахунок 2.

Застосовується при складанні остаточного варіанту проекту бюджету Фонду для схвалення правлінням Фонду на показниках, які враховують перерахунок з 01 березня поточного року:

Вщгс = Вщг + Вщпр - Вз + Сі, де:

Вщг - витрати на щомісячну страхову виплату, що призначена до 01 січня планового року.

Розраховується окремо на потерпілих, які знаходяться на постійному обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та їх відділеннях, та тимчасово переміщених осіб із території не підконтрольної українській владі в Донецькій та Луганській областях на контрольовану територію українською владою, в межах цих областей (внутрішнім переселенцям) та в інші області (зовнішнім переселенцям) (далі – тимчасово переміщені особи):

Вщг = Вщгсср2  х Nпл х 3 + Вщгсср2 х Nпл  х Пзп х 9, де:

Вщгсср2 - середньомісячні витрати на щомісячну страхову виплату на одного потерпілого у звітному періоді поточного року. Розраховується на базі показників за квартал або за останній звітний місяць (рік):

Вщгсср2 = Вщгс / 3(6, 9, 12)/Nз, де:

Вщгс - витрати на щомісячну страхову виплату потерпілим, які склалися у звітному періоді поточного року;

Nз – кількість потерпілих на виробництві, які отримували страхові виплати у відповідному звітному періоді:

Nз = Nпз + Nтпз, де:

Nпз – кількість потерпілих на виробництві, які знаходяться на постійному обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннях та отримували страхові виплати у відповідному звітному періоді;

Nтпз – середньооблікова кількість тимчасово переміщених осіб, які отримали страхові виплати у відповідному звітному періоді.

Nпл – прогнозна кількість потерпілих на виробництві, які будуть отримувати страхові виплати у плановому році:

Nпл = Nппл + Nтппл, де:

Nппл – прогнозна кількість потерпілих на виробництві, які будуть знаходитися на постійному обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннях  та будуть отримувати страхові виплати у плановому році;

Nтппл – прогнозна кількість тимчасово переміщених осіб, які будуть отримувати страхові виплати у плановому році.

3 - кількість місяців кварталу;

Пзп – прогнозний коефіцієнт зростання заробітної плати працівників у поточному році, що застосовуватиметься при перерахунку з 01 березня планового року;

9 - кількість місяців планового року, за які відшкодовується щомісячна страхова виплата із врахуванням перерахованого її розміру;

Вщпр - витрати на щомісячну страхову виплату, що буде призначена з 01 січня планового року:

Вщпр  = Зпс  х Vс  х Nщг  х  Ксер, де:

Зпс - прогнозна середньомісячна заробітна плата працівників у галузях національної економіки у плановому році;

Vс - середній відсоток втрати професійної працездатності за звітний період (рік);

Nщг - прогнозна кількість потерпілих, які частково чи повністю втратять професійну працездатність та яким щомісячна страхова виплата буде призначена з 01 січня планового року;

Ксер - середньозважена кількість місяців, в яких проводиться щомісячна страхова виплата потерпілим, які звернуться до Фонду протягом планового року.

Вз – розмір щомісячних страхових виплат, що будуть зупинені в плановому році:

Вз = Nпз х Вщгсср х Ксерз, де:

Nпз – прогнозна кількість потерпілих, яким буде зупинено щомісячні страхові виплати протягом планового року;

Вщгсср – середньомісячні витрати на щомісячну страхову виплату на одного потерпілого, які склалися згідно із звітами (за І квартал, півріччя, 9 місяців) або за звітний період (рік);

Ксерз - середньозважена кількість місяців, в яких буде зупинено страхові виплати потерпілим.

Сі - прогнозна сума індексації щомісячної страхової виплати розраховується за формулою:

Сі = (Вщг + Вщпр - Вз) / 12 х Пісц, де:

Пісц - прогнозна величина зростання  індексу споживчих цін у плановому році;

Прогнозна сума індексації може плануватися за пропозиціями робочих органів виконавчої дирекції Фонду або згідно із звітами (за І квартал, півріччя, 9 місяців), за звітний період (рік), відповідно до нарахованої індексації на щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві;

 

7.2.1.2. Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника (Вщсу).

Розрахунок 1.

Застосовується при складанні проекту бюджету Фонду для схвалення правлінням Фонду, на показниках І кварталу поточного року  або на показниках останнього звітного періоду (місяць, квартал, рік), якщо в попередньому році перерахунок щомісячних страхових виплат не здійснювався:

Вщсу = Вщу + Вщсупр - Взу + Сі, де:

Вщу - витрати на щомісячну страхову виплату особам, які мають на це право в разі втрати годувальника (далі – щомісячна страхова виплата утриманцям), що призначена до 01 січня планового року.

Розраховується окремо на утриманців, які знаходяться на постійному обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннях, та тимчасово переміщених осіб.

Вщу = Вщсуср1 х Nпл х Пфзп х 3+ Вщсуср1 х Nпл х Пфзп х Пзп х 9, де:

Вщсуср1 - середньомісячні витрати на щомісячну страхову виплату на одного утриманця, які склалися за  І квартал поточного року або в останньому звітному періоді (місяць, квартал, рік), якщо в попередньому році перерахунок щомісячних страхових виплат не здійснювався: 

Вщсуср1 = Вщгсу / 3(6, 9, 12)/Nз, де:

Вщгсу - витрати на щомісячну страхову виплату утриманцям, які склалися згідно із звітами за І квартал поточного року або в останньому звітному періоді  (місяць, квартал, рік), якщо в попередньому році перерахунок щомісячних страхових виплат не здійснювався;

Nз – кількість утриманців, які отримали страхові виплати у відповідному звітному періоді:

Nз = Nпз + Nтпз, де:

Nпз – кількість утриманців, які знаходяться на постійному обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду та отримали страхові виплати у відповідному звітному періоді;

Nтпз – середньооблікова кількість тимчасово переміщених осіб (утриманців), які отримали страхові виплати у відповідному звітному періоді.

Nпл – прогнозна кількість утриманців,  які будуть отримувати страхові виплати у плановому році:

Nпл = Nппл + Nтппл, де:

Nппл – прогнозна кількість утриманців, які будуть знаходитися на постійному обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннях, та будуть отримувати страхові виплати у плановому році;

Nтппл – прогнозна кількість тимчасово переміщених осіб (утриманців), які будуть отримувати страхові виплати у плановому році.

Пфзп – коефіцієнт зростання щомісячної страхової виплати з 01 березня поточного року;

3 - кількість місяців планового року, за які відшкодовується щомісячна страхова виплата до перерахування її розміру;

Пзп – прогнозний коефіцієнт зростання заробітної плати працівників у поточному році, що застосовуватиметься при перерахунку з 01 березня планового року;

9 - кількість місяців планового року, за які відшкодовується щомісячна страхова виплата із врахуванням перерахованого її розміру.

Вщсупр  - витрати на щомісячну страхову виплату утриманцям, що буде призначена з 01 січня планового року:

Вщсупр  = Зпс х Nщсу х Ксер, де:

Зпс - прогнозна середньомісячна заробітна плата працівників у плановому році;

Nщсу – прогнозна кількість утриманців, яким щомісячна страхова виплата буде призначена з 01 січня планового року. Планується на рівні прогнозної кількості утриманців, які отримають одноразову допомогу у плановому році;

Ксер – середньозважена кількість місяців, в яких проводиться щомісячна страхова виплата утриманцям, які звернуться до Фонду протягом планового року.

Взу – розмір щомісячних страхових виплат утриманцям, що будуть зупинені в плановому році:

Взу = Nпзу х Вщсуср х Ксерз, де:

Nпзу – прогнозна кількість утриманців, яким буде зупинено щомісячні страхові виплати протягом планового року;

Вщсуср – середньомісячні витрати на щомісячну страхову виплату на одного утриманця, які склалися згідно із звітами (за І квартал, півріччя, 9 місяців) або за звітний період (рік);

Ксерз - середньозважена кількість місяців, в яких буде зупинено страхові виплати утриманцям.

Сі - прогнозна сума індексації щомісячної страхової виплати розраховується за формулою:

Сі = (Вщу + Вщсупр - Взу) / 12 х Пісц, де:

Пісц - прогнозна величина зростання  індексу споживчих цін у плановому році.

Прогнозна сума індексації може плануватися за пропозиціями робочих органів виконавчої дирекції Фонду або згідно із звітами (за І квартал, півріччя, 9 місяців), за звітний період (рік), відповідно до нарахованої індексації на щомісячні страхові виплати утриманцям.

 

Розрахунок 2.

Застосовується при складанні остаточного варіанту проекту бюджету Фонду для схвалення правлінням Фонду на показниках, які враховують перерахунок з 01 березня поточного року:

Вщсу = Вщу + Вщсупр - Взу + Сі, де:

Вщу - витрати на щомісячну страхову виплату особам, які мають на це право в разі втрати годувальника (далі – щомісячна страхова виплата утриманцям), що призначена до 01 січня планового року.

Розраховується окремо на утриманців, які знаходяться на постійному обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннях, та тимчасово переміщених осіб.

Вщу = Вщсуср2 х Nпл х 3+ Вщсуср2 х Nпл х Пзп х 9, де:

Вщсуср2 - середньомісячні витрати на щомісячну страхову виплату на одного утриманця, які склалися у звітному періоді поточного року. Розраховуються на базі показників за квартал або за останній звітний місяць (рік): 

Вщсуср2 = Вщгсу / 3(6, 9, 12)/Nз, де:

Вщгсу - витрати на щомісячну страхову виплату утриманцям, які склалися у звітному періоді поточного року;

Nз – кількість утриманців, які отримали страхові виплати у відповідному звітному періоді:

Nз = Nпз + Nтпз, де:

Nпз – кількість утриманців, які знаходяться на постійному обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннях та отримали страхові виплати у відповідному звітному періоді;

Nтпз – середньооблікова кількість тимчасово переміщених осіб (утриманців), які отримали страхові виплати у відповідному звітному періоді.

Nпл – прогнозна кількість утриманців, які будуть отримувати страхові виплати у плановому році:

Nпл = Nппл + Nтппл, де:

Nппл – прогнозна кількість утриманців, які будуть знаходитися на постійному обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннях, та будуть отримувати страхові виплати у плановому році;

Nтппл – прогнозна кількість тимчасово переміщених осіб (утриманців), які будуть отримувати страхові виплати у плановому році.

3 - кількість місяців кварталу;

Пзп – прогнозний коефіцієнт зростання заробітної плати працівників у поточному році, що застосовуватиметься при перерахунку з 01 березня планового року;

9 - кількість місяців планового року, за які відшкодовується щомісячна страхова виплата із врахуванням перерахованого її розміру.

Вщсупр  - витрати на щомісячну страхову виплату утриманцям, що буде призначена з 01 січня планового року:

Вщсупр  = Зпс х Nщсу х Ксер, де:

Зпс - прогнозна середньомісячна заробітна плата працівників у плановому році;

Nщсу – прогнозна кількість утриманців, яким щомісячна страхова виплата буде призначена з 01 січня планового року. Планується на рівні прогнозної кількості утриманців, які отримають одноразову допомогу у плановому році;

Ксер – середньозважена кількість місяців, в яких проводиться щомісячна страхова виплата утриманцям, які звернуться до Фонду протягом планового року.

Взу – розмір щомісячних страхових виплат утриманцям, що будуть зупинені в плановому році:

Взу = Nпзу х Вщсуср х Ксерз, де:

Nпзу – прогнозна кількість утриманців, яким буде зупинено щомісячні страхові виплати протягом планового року;

Вщсуср – середньомісячні витрати на щомісячну страхову виплату на одного утриманця, які склалися згідно із звітами (за І квартал, півріччя, 9 місяців) або за звітний період (рік);

Ксерз - середньозважена кількість місяців, в яких буде зупинено страхові виплати утриманцям.

Сі - прогнозна сума індексації щомісячної страхової виплати розраховується за формулою:

Сі = (Вщу + Вщсупр - Взу) / 12 х Пісц, де:

Пісц - прогнозна величина зростання  індексу споживчих цін у плановому році.

Прогнозна сума індексації може плануватися за пропозиціями робочих органів виконавчої дирекції Фонду або згідно із звітами (за І квартал, півріччя, 9 місяців), за звітний період (рік), відповідно до нарахованої індексації на щомісячні страхові виплати утриманцям.

7.2.2. Страхові виплати одноразової допомоги потерпілому в разі стійкої втрати працездатності та членам його сім’ї (в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві):

7.2.2.1. Страхові виплати одноразової допомоги потерпілому в разі стійкої втрати професійної працездатності (Водп) розраховується за формулою:

Водп = Рпм х Nодп х Кпм, де:

Рпм – середньозважений прогнозний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб в плановому році;

Nодп – прогнозна кількість потерпілих, які частково чи повністю можуть втратити професійну працездатність.

Значення Nодп може враховувати тенденцію зміни кількості потерпілих, які частково чи повністю втратили професійну працездатність протягом попередніх років;

Кпм – кількість розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що визначається законом.

Може розраховуватися з урахуванням середнього відсотку втрати професійної працездатності за звітний період (рік) (Vс);

7.2.2.2. Страхові виплати одноразової допомоги членам сім’ї потерпілого (в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві) (Водсу) плануються за категоріями отримувачів (сім’я, утриманці) та розраховуються за формулою:

Водсу = Рпм х Nодсу х Кпм,

Рпм – середньозважений прогнозний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на одну сім'ю (утриманця) в плановому році;

Nодсу - прогнозна кількість сімей (утриманців) на плановий рік.

Значення Nодсу може враховувати тенденцію зміни кількості сімей (утриманців), яким відшкодовувалась одноразова допомога протягом попередніх років;

Кпм - кількість розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що визначається законом за категоріями отримувачів (сім’я, утриманці).

7.2.3. Страхові виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності плануються виходячи з середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста) проживання таких осіб за звітний період поточного року, з урахуванням прогнозного темпу росту середньомісячної заробітної плати, але не менше середньомісячного заробітку працівників в галузях національної економіки.

7.2.4. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (Вдтн).

Розраховується за формулою:

Вдтн = Вдтнср х Nдтн х Кзсзп, де:

Вдтнср - середній розмір видатків на допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності за звітний період поточного року;

Nдтн - прогнозна кількість потерпілих на плановий рік;

Nдтн прогнозується з урахуванням тенденції зміни кількості потерпілих, які отримали тимчасову непрацездатність протягом попередніх років;

Кзсзп - прогнозний коефіцієнт зростання середньомісячної заробітної плати працівників у галузях національної економіки у плановому році в порівнянні з поточним роком.

7.2.5. Інші страхові виплати.

7.2.5.1. Відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг (Вп) розраховуються за формулою:

Вп = Впср х Nп х Ісц, де:

Впср - середній розмір витрат на поховання потерпілого за звітний період поточного року:

Впср = Впз / Nпз, де:

Впз - витрати на поховання потерпілих за звітний період поточного року;

Nпз - кількість сімей (страхувальників чи інших осіб), яким відшкодовано витрати на поховання потерпілих у звітному періоді поточного року;

Nп - прогнозна кількість сімей (страхувальників чи інших осіб), на плановий рік:

Nп = Nпз / М  х  12, де:

Nпз - кількість сімей (страхувальників чи інших осіб), яким відшкодовано витрати на поховання потерпілих у звітному періоді поточного року;

М - кількість місяців звітного періоду поточного року;

12 - тривалість бюджетного періоду;

Значення Nп може враховувати тенденцію зміни кількості сімей (страхувальників чи інших осіб), яким відшкодовано витрати на поховання  протягом попередніх років;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

7.2.5.2. Страхова виплата у разі переведення потерпілого на легшу нижчеоплачувану роботу (Втплр) розраховується за формулою:

Втплр = Втплрср х Nтплр х Кзсзп, де:

Втплрср - середній розмір виплати при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу за звітний період поточного року;

Втплрср = Втплрз / Nтплрз, де:

Втплрз - витрати на виплати потерпілим при тимчасовому переведенні на легшу роботу за звітний період поточного року;

Nтплрз - кількість осіб, яким здійснено виплати при тимчасовому переведенні на легшу роботу за звітний період поточного року.

Nтплр - прогнозна кількість потерпілих на плановий рік;

Значення Nтплр може враховувати тенденцію зміни кількості потерпілих, яким відшкодовувалися ці виплати протягом  попередніх років.

Кзсзп – прогнозний коефіцієнт зростання середньомісячної заробітної плати працівників у галузях національної економіки у плановому році в порівнянні з поточним роком.

 

7.3. Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу.

Плануються в розрізі таких видатків за економічною класифікацією з урахуванням простроченої кредиторської заборгованості за звітний період поточного року за тими видами видатків, за якими вона виникла.

До складу страхових витрат на медичну та соціальну допомогу включаються:

7.3.1. Витрати на лікування потерпілих на виробництві та їх медичну реабілітацію (Влр) розраховуються за формулою:

              Влр = Вл + Вр + Плр + Пс +  Сл + Ср, де:

Вл – прогнозні витрати на лікування потерпілих на виробництві у плановому році:

                Вл = Влпр / Кпот  х  Кпрогн  х  Ісц, де:

Влпр - витрати на лікування потерпілих на виробництві за звітний період поточного року;

Кпот - кількість потерпілих, які проліковані за звітний період поточного року;

Кпрогн - прогнозна кількість потерпілих, які будуть проліковані у плановому році з урахуванням тенденції минулих років;

Ісц - прогнозний індекс споживчих  цін у плановому році.

Вр – прогнозні витрати на медичну реабілітацію потерпілих у плановому році:

Вр = Врпр / Кпот  х Кпрогн  х Ісц, де:

Врпр - витрати на медичну реабілітацію  потерпілих за звітний період поточного року;

Кпот - кількість потерпілих, які пройшли медичну реабілітацію за звітний період поточного року;

Кпрогн - прогнозна кількість потерпілих, які потребують медичної реабілітації у плановому році з урахуванням тенденції минулих років;

Ісц- прогнозний індекс споживчих  цін у плановому році.

Плр – прогнозні витрати на проїзд потерпілих до місця лікування та медичної реабілітації і у зворотному напрямку:

       Плр= Вплр / Кпот  х Кпрогн  х Ісц, де:

Вплр - витрати на проїзд потерпілих до місця лікування та медичної реабілітації і у зворотному напрямку за звітний період поточного року;

Кпот - кількість потерпілих, яким відшкодовано витрати на проїзд до місця лікування та медичної реабілітації і у зворотному напрямку за звітний період поточного року;

Кпрогн - прогнозна кількість потерпілих, яким буде відшкодовано витрати на проїзд до місця лікування та медичної реабілітації і у зворотному напрямку у плановому році з урахуванням тенденції минулих років;

Ісц - прогнозний індекс споживчих  цін у плановому році.

Пс – прогнозні витрати на проїзд та житло супроводжуючим особам інвалідів:

Пс = (Вп  х Ісц + Вс) х Кпрогн, де:

Вп - витрати на проїзд супроводжуючим особам інвалідів в поточному році;

Вс – витрати на житло супроводжуючим особам інвалідів згідно із законодавством про службові відрядження;

Ісц - прогнозний індекс споживчих  цін у плановому році;

Кпрогн - прогнозна кількість супроводжуючих  осіб інвалідів у плановому році з урахуванням тенденції минулих років.

Сл - прогнозні витрати за самостійну оплату лікування потерпілих у плановому році:

Сл = Всл / Кпот  х  Кпрогн  х  Ісц, де:

Всл - витрати за самостійну оплату лікування потерпілих за звітний період поточного року;

Кпот - кількість потерпілих, яким відшкодовано витрати за самостійну оплату лікування за звітний період поточного року;

Кпрогн - прогнозна кількість потерпілих, яким буде відшкодовано витрати за самостійну оплату лікування у плановому році з урахуванням тенденції минулих років;

Ісц - прогнозний індекс споживчих  цін у плановому році.

Ср - прогнозні витрати за самостійну оплату медичної реабілітації потерпілих у плановому році:

Ср = Вср / Кпот  х  Кпрогн  х  Ісц, де:

Вср - витрати за самостійну оплату медичної реабілітації потерпілих за звітний період поточного року;

Кпот - кількість потерпілих, яким відшкодовано витрати за самостійну оплату медичної реабілітації за звітний період поточного року;

Кпрогн - прогнозна кількість потерпілих, яким буде відшкодовано витрати за самостійну оплату медичної реабілітації у плановому році з урахуванням тенденції минулих років;

Ісц - прогнозний індекс споживчих  цін у плановому році.

7.3.2. Витрати на санаторно-курортне лікування (Вп) розраховуються за формулою:

Вп = Він-сп + ВСін-сп + Вінв+Всупр+ В проїзд+Вс, де:

Він-сп - витрати на придбання путівок для санаторно-курортного лікування інвалідів з ушкодженням спинного мозку:

Він-сп = В1ін-сп / N1ін-сп х Nін-сп х Ісц, де:

В1ін-сп – вартість  путівок для санаторно-курортного лікування інвалідів з ушкодженням спинного мозку  за договорами звітного року (періоду);

N1ін-сп – кількість путівок для санаторно-курортного лікування  інвалідів з ушкодженням спинного мозку, які одержали путівки для санаторно-курортного лікування за договорами звітного року (періоду);

Nін-сп - прогнозна кількість інвалідів з ушкодженням спинного мозку, які потребують санаторно-курортного лікування у плановому році;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році;

ВСін-сп - витрати на придбання путівок для супроводжуючих осіб інвалідів з ушкодженням спинного мозку:

ВСін-сп = В1Сін-сп / N1Сін-сп х NСін-сп х Ісц, де:

В1Сін-сп - вартість путівок для супроводжуючих осіб інвалідів з ушкодженням спинного мозку за договорами звітного року (періоду);

N1Сін-сп - кількість путівок для супроводжуючих осіб інвалідів з ушкодженням спинного мозку за договорами  звітного року (періоду);

NСін-сп - прогнозна кількість супроводжуючих осіб інвалідів з ушкодженням спинного мозку, які потребують санаторно-курортного лікування у плановому році;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році;

Вінв - витрати на придбання путівок для санаторно-курортного лікування інвалідів, крім інвалідів з ушкодженням спинного мозку:

Вінв = В1інв / N1інв  х  Nінв  х  Ісц, де:

В1інв - вартість путівок для санаторно-курортного лікування інвалідів, крім інвалідів з ушкодженням спинного мозку за договорами звітного року (періоду);

N1інв - кількість путівок для інвалідів, крім інвалідів з ушкодженням спинного мозку за договорами  звітного року (періоду);

Nінв - прогнозна кількість інвалідів, крім інвалідів з ушкодженням спинного мозку, які потребують санаторно-курортного лікування, яким планується надати путівки у плановому році;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році;

Всупр – витрати на придбання путівок для супроводжуючих осіб інвалідів, крім інвалідів з ушкодженням спинного мозку:

Всупр = В1супр / N1супр х Nсупр х Ісц, де:

В1супр – вартість путівок для супроводжуючих осіб інвалідів, крім інвалідів з ушкодженням спинного мозку за договорами  звітного року (періоду);

N1супр – кількість путівок для супроводжуючих осіб інвалідів, крім інвалідів з ушкодженням спинного мозку за договорами  звітного року (періоду);

Nсупр - прогнозна кількість супроводжуючих осіб інвалідів, крім інвалідів з ушкодженням спинного мозку на плановий рік;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році;

Впроїзд - витрати на проїзд інвалідів та супроводжуючих осіб до санаторно-курортних закладів:

В проїзд = В1проїзд / N1проїзд х Nпроїзд х Ісц, де:

В1проїзд - витрати на проїзд інвалідів та супроводжуючих осіб до санаторно-курортних  закладів (за І квартал, півріччя, 9 місяців), за звітний період (рік);

N1проїзд - кількість інвалідів та супроводжуючих осіб, яким відшкодовано витрати на проїзд до санаторно-курортних закладів (за І квартал, півріччя, 9 місяців), за звітний період (рік);

Nпроїзд - прогнозна кількість інвалідів та супроводжуючих осіб, яким буде відшкодовано витрати на проїзд у плановому році;

Ісц- прогнозний індекс споживчих  цін у плановому році.

Вс - витрати за самостійно придбані путівки у плановому році:

Вс = Всп / N1інв х Nінв х Ісц, де:

Всп - витрати за самостійно придбані путівки (за І квартал, півріччя, 9 місяців), за звітний період (рік);

N1інв - кількість потерпілих, які самостійно придбали путівки (за І квартал, півріччя, 9 місяців), за звітний період (рік);

Nінв - прогнозна кількість потерпілих, яким буде відшкодовано вартість самостійно придбаних путівок у плановому році;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

7.3.3. Витрати на технічні та інші засоби реабілітації (Втзр) розраховуються за формулою:

Втзр = Втз + Вітз + Птз + Пс + Вптр, де:

Втз – прогнозні витрати на придбання технічних засобів реабілітації, в тому числі на заходи, пов'язані з первинним та складним протезуванням:

Втз = Втззп /Nтззп  х  Nтзп  х  Ісц, де:

Втззп - витрати на придбання технічних засобів реабілітації, в тому числі на заходи, пов'язані з первинним та складним протезуванням  за звітний період поточного року;

Nтззп - кількість потерпілих (або виробів) за звітний період поточного року;

Nтзп - прогнозна кількість потерпілих (виробів) на плановий рік;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Вітз – прогнозні витрати на придбання інших технічних засобів реабілітації:

Вітз = Вітзп /Nтззп  х  Nтзп  х  Ісц, де:

Вітзп - витрати на придбання інших технічних засобів реабілітації  за звітний період поточного року;

Nтззп - кількість потерпілих (або виробів) за звітний період поточного року;

Nтзп - прогнозна кількість потерпілих (виробів) на плановий рік;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Птз – прогнозні витрати на проїзд потерпілих до підприємства і назад:

Птз = Птзп /Nтззп  х  Nтзп  х  Ісц, де:

Птзп - витрати на проїзд потерпілих за звітний період поточного року;

Nтззп - кількість потерпілих, яким відшкодовано витрати на проїзд за звітний період поточного року;

Nтзп - прогнозна кількість потерпілих, яким буде відшкодовано витрати на проїзд у плановому році;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Пс – прогнозні витрати на проїзд та проживання супроводжуючих осіб:

Пс = (Ппс х Ісц + Пппс) х  Nтзп, де:

Ппс - витрати на проїзд супроводжуючих осіб в поточному році;

Пппс - витрати на добові та житло супроводжуючих осіб згідно із законодавством про службові відрядження;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році;

Nтзп - прогнозна кількість супроводжуючих осіб, яким буде відшкодовано витрати на проїзд, добові та житло у плановому році.

Вптр – прогнозні витрати на післягарантійний ремонт технічних та інших засобів реабілітації:

Вптр = Втр /Nтр  х  Nптр  х  Ісц, де:

Втр - витрати на післягарантійний ремонт технічних та інших засобів реабілітації  за звітний період поточного року;

Nтр - кількість потерпілих (або виробів), яким проведено післягарантійний ремонт технічних та інших засобів реабілітації за звітний період поточного року;

Nптр - прогнозна кількість потерпілих (виробів)  на плановий рік;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

При остаточному розрахунку проекту бюджету Фонду, за необхідності, розрахунок здійснюється на підставі даних за 4 квартал попереднього року із врахуванням прогнозного індексу споживчих цін поточного року та прогнозного індексу споживчих цін у плановому році.

7.3.4. Витрати на зубопротезування (Вз) розраховуються за формулою:

Вз = Взср  х    х  Ісц, де:

Взср - середні витрати зубопротезування одного потерпілого за звітний період поточного року:

Взср = Взз / Nзз, де:

Взз - витрати на зубопротезування за звітний період поточного року;

Nзз - кількість потерпілих, яким проведено зубопротезування у звітному періоді поточного року;

Nз - прогнозна кількість потерпілих на плановий рік;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

7.3.5. Витрати на очне протезування, придбання окулярів і контактних лінз (Во) розраховуються за формулою:

Во = Воср  х    х  Ісц, де:

Воср - середні витрати на очне протезування, придбання окулярів та контактних лінз на одного потерпілого за звітний період поточного року:

Воср = Воз / Nоз, де:

Воз - витрати на очне протезування, придбання окулярів та контактних лінз за звітний період поточного року;

Nоз - кількість потерпілих, яким проведено очне протезування, придбано окуляри та контактні лінзи у  звітному періоді поточного року;

Nо - прогнозна кількість потерпілих на плановий рік;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Витрати на очне протезування, придбання окулярів та контактних лінз можуть розраховуватись за кожним видом окремо.

7.3.6. Витрати на слухові апарати (Вса) розраховуються за формулою:

Вса = Всаср  х  Nса  х  Ісц, де:

Всаср - середні витрати на слухові апарати одному потерпілому за звітний період поточного року;

Всаср = Всаз / Nсаз, де:

Всаз – витрати на слухові апарати за звітний період поточного року;

Nсаз – кількість потерпілих, яким придбано слухові апарати у звітному періоді поточного року;

Nса – прогнозна кількість потерпілих на плановий рік;

Ісц – прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

7.3.7. Витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення  (Влмп) розраховуються за формулою:

Влмп = Вл + Впр + Вгвп, де:

Вл – прогнозні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення:

Вл = Влср  х    х  12 міс.  х  Ісц, де:

Влср - середньомісячні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення на одного потерпілого за звітний період поточного року:

Влср = Влз / Nлз / М, де:

Влз - витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення за звітний період поточного року;

Nлз - кількість потерпілих, яким надано лікарські засоби та вироби медичного призначення у звітному періоді поточного року;

М - кількість місяців звітного періоду поточного року;

Nл - прогнозна кількість потерпілих на плановий рік;

12 міс. - тривалість бюджетного періоду;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Впр – прогнозні витрати на постільну та натільну білизну, постільні речі:

Впр = Впрср  х  Ісц  х  Nпр, де:

Впрср - середні витрати на постільну та натільну білизну, постільні речі на одного потерпілого за звітний період поточного року:

Впрср = Впрз / Nпрз, де:

Впрз - витрати на постільну та натільну білизну, постільні речі за звітний період поточного року;

Nпрз - кількість потерпілих, яких було забезпечено постільною та натільною білизною, постільними речами у звітному періоді поточного року;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році;

Nпр - прогнозна кількість потерпілих на плановий рік.

Вгв – прогнозні витрати на гігієнічні вироби та перуки:

Вгвп = Вгвср  х  Nгв  х  12 міс.  х  Ісц, де:

Вгвср - середньомісячні витрати на гігієнічні вироби та перуки на одного потерпілого за звітний період поточного року:

Вгвср = Вгвз / Nгвз / М, де:

Вгвз - витрати на гігієнічні вироби та перуки за звітний період поточного року;

Nгвз - кількість потерпілих, яких забезпечено гігієнічними виробами та перуками у звітному періоді поточного року;

М - кількість місяців звітного періоду поточного року;

Nгв - прогнозна кількість потерпілих на плановий рік;

12 міс. - тривалість бюджетного періоду;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

7.3.8. Витрати на додаткове харчування (Вх) розраховуються за формулою:

Вх = Вхср  х    х  12 міс.  х  Ісц, де:

Вхср - середньомісячні витрати на додаткове харчування на одного потерпілого за звітний період поточного року:

Вхср = Вхз / Nхз / М, де:

Вхз - витрати на додаткове харчування за звітний період поточного року;

Nхз - кількість потерпілих, які отримали додаткове харчування у звітному періоді поточного року;

М - кількість місяців звітного періоду поточного року;

Nх - прогнозна кількість потерпілих на плановий рік;

12 міс. - тривалість бюджетного періоду;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

7.3.9. Витрати на професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальними програмами реабілітації потерпілих та інші витрати (Вн) розраховуються за формулою:

Вн = Внср  х  Nн  х  Ісц, де:

Внср - середні витрати на професійне навчання або перекваліфікацію за звітний період поточного року:

Внср = Внз / Nнз, де:

Внз - витрати на професійне навчання або перекваліфікацію за звітний період поточного року;

Nнз - кількість потерпілих, які пройшли навчання або перекваліфікацію у звітному періоді поточного року;

Nн - прогнозна кількість потерпілих на плановий рік;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

7.3.10. Витрати на спеціальний медичний догляд (Вмд) розраховуються за формулою:

Вмд = Мзп  х  Nмд  х  12 міс + Сі, де:

Мзп – середньозважений розмір прогнозної мінімальної заробітної плати у плановому році;

Nмд - прогнозна кількість інвалідів, які потребуватимуть спеціального медичного догляду у плановому році;

12 міс. - тривалість бюджетного періоду.

Сі - прогнозна сума індексації. Планується за пропозиціями робочих органів виконавчої дирекції Фонду або згідно зі звітами (за І квартал, півріччя, 9 місяців), за звітний період (рік), відповідно до нарахованої індексації на спеціальний медичний догляд.

7.3.11. Витрати на постійний сторонній догляд (Всд) розраховуються за формулою:

Всд = Мзп / 2  х  Nсд  х  12 міс.+ Сі, де:

Мзп - середньозважений розмір прогнозної мінімальної заробітної плати у плановому році;

Nсд - прогнозна кількість інвалідів, які потребуватимуть постійного стороннього догляду у плановому році;

12 міс. - тривалість бюджетного періоду.

Сі - прогнозна сума індексації. Планується за пропозиціями робочих органів виконавчої дирекції Фонду або згідно звітів (за І квартал, півріччя, 9 місяців), за звітний період (рік) відповідно до нарахованої індексації на постійний сторонній догляд.

7.3.12. Витрати на побутове обслуговування (Впо) розраховуються за формулою:

Впо = Мзп / 4  х  Nпо  х  12 міс.+ Сі, де:

Мзп - середньозважений розмір прогнозної мінімальної заробітної плати у плановому році;

Nпо - прогнозна кількість інвалідів, які потребуватимуть побутового обслуговування у плановому році;

12 міс. - тривалість бюджетного періоду.

Сі - прогнозна сума індексації. Планується за пропозиціями робочих органів виконавчої дирекції Фонду або згідно звітів (за І квартал, півріччя, 9 місяців), за звітний період (рік), відповідно до нарахованої індексації на побутове обслуговування.

7.3.13. Витрати на придбання спеціальних засобів пересування (коляски) (Вк) розраховуються за формулою:

Вк = Вкср  х    х  Ісц + Ппс + Вкпр, де:

Вкср - середні витрати на придбання спеціальних засобів пересування (коляски) за звітний період поточного року:

Вкср = Вкз / Nкз, де:

Вкз - витрати на придбання спеціальних засобів пересування (коляски) за звітний період поточного року;

Nкз - кількість потерпілих, які отримали спеціальні засоби пересування (коляски) у звітному періоді поточного року;

Nк - прогнозна кількість потерпілих на плановий рік;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Ппс - прогнозні  витрати на  проїзд потерпілих та супроводжуючих осіб:

Ппс = Впс/ Nпс  х  Nп  х  Ісц,  де:

Впс - витрати на проїзд потерпілих та супроводжуючих осіб за звітний період поточного року;

Nпс - кількість потерпілих та супроводжуючих осіб, яким відшкодовано витрати на проїзд у звітному періоді поточного  року;

Nп - прогнозна кількість потерпілих та супроводжуючих осіб на плановий рік;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Вкпр - прогнозні  витрати на  післягарантійний ремонт спеціальних засобів пересування (коляски):

Вкпр = Вкпрср  х    х  Ісц, де:

Вкпрср - середні витрати на післягарантійний ремонт спеціальних засобів пересування (коляски) за звітний період поточного року:

Вкпрср = Впр / Nпр, де:

Впр - витрати на післягарантійний ремонт спеціальних засобів пересування (коляски) за звітний період поточного року;

Nпр - кількість потерпілих, яким здійснено післягарантійний ремонт спеціальних засобів пересування (коляски) у звітному періоді поточного року;

Nк - прогнозна кількість потерпілих на плановий рік;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Витрати на придбання спеціальних засобів пересування (коляски) у разі наявності може розраховуватися в розрізі їх моделей.

7.3.14. Компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів (Вк) розраховується за формулою:

Вк = Вбр + Вто, де:

Вбр - компенсація  витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

Вбр = Рбр  х  Nбр, де:

Рбр - розмір компенсації витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів інвалідів згідно з чинним законодавством у плановому році;

Nбр - прогнозна кількість інвалідів на плановий рік;

Вто - компенсація витрати на транспортне обслуговування інвалідів:

Вто = Рто  х  Nто,  де:

Рто - розмір компенсації витрат на транспортне обслуговування інвалідів згідно з чинним законодавством у плановому році;

Nто- прогнозна кількість інвалідів на плановий рік.

7.3.15. Витрати, пов’язані із забезпеченням інвалідів автомобілями (А) розраховується за формулою:

А = Вавт + Савт + Уавт + Внавч, де:

Вавт - витрати на придбання автомобілів в плановому році:

Вавт = Вавтз / Nавтз  х  Nавт  х  Ісц  х  Vз, де:

Вавтз - витрати на придбання автомобілів за звітний період (рік);

Nавтз - кількість придбаних автомобілів у звітному періоді (році).

Nавт - прогнозна кількість потерпілих, які потребують забезпечення автомобілями у плановому році;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році;

Vз - відсоток забезпечення автомобілями інвалідів виходячи з фінансових можливостей Фонду.

Витрати на придбання автомобілів можуть розраховуватися в розрізі їх моделей, за наявності офіційних даних щодо вартості автомобілів на момент проведення розрахунку.

У разі відсутності видатків на придбання автомобілів в поточному році (минулих роках) розрахунок здійснюється виходячи з вартості одного автомобіля за останній рік, в якому вони придбавались з урахуванням індексів інфляції за кожен наступний рік, в тому числі затвердженого індексу інфляції на поточний рік та прогнозного індексу інфляції на плановий рік.

Савт - видатки на страхування  автомобілів, придбаних за рахунок коштів Фонду, розраховуються за формулою:

Савт =  (Вм + Вп +Вавт)  х  В, де:

Вм – вартість автомобілів, придбаних за рахунок коштів Фонду в минулих роках, з врахуванням зносу;

Вп - вартість автомобілів, які придбано у поточному році;

Вавт - вартість автомобілів, які плануються придбати у плановому році;

В - прогнозний розмір страхового тарифу.

Уавт – прогнозний розмір видатків на утримання автомобілів до моменту передачі їх інваліду.

Плануються на підставі фактичної потреби, але не більше запланованих доходів від реалізації металобрухту та коштів, сплачених членами сімей померлих інвалідів за залишені їм автомобілі;

Внавч – витрати на навчання інвалідів керуванню автомобілями:

Внавч = В1навч / N1ін  х  Nін  х  Ісц, де

В1навч – витрати на навчання інвалідів керуванню автомобілями (за І квартал, півріччя, 9 місяців), за звітний період (рік);

N1ін – кількість інвалідів, які пройшли навчання керуванню автомобілем (за І квартал, півріччя, 9 місяців), за звітний період (рік);

Nін – прогнозна кількість інвалідів, що потребують навчання керуванню автомобілем в плановому році.

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Витрати на навчання інвалідів керуванню автомобілями можуть плануватися за пропозиціями робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

Витрати на навчання інвалідів керуванню автомобілями розраховуються виходячи із середньої вартості навчання за звітний період поточного року, але не можуть перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати в плановому році.

7.4. Профілактика страхових випадків

При складанні бюджету Фонду видатки на забезпечення фінансування заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, планується у розмірі видатків, передбачених Програмою робіт Фонду, затвердженою правлінням Фонду  (далі – Програма).

Видатки за цією статтею бюджету Фонду плануються за такими напрямами:

7.4.1. Фінансування видатків на навчання та підвищення рівня знань спеціалістів, які вирішують питання охорони праці.

Планується в обсягах видатків на навчання та підвищення рівня знань спеціалістів, які вирішують питання охорони праці, передбачених Програмою на плановий рік з врахуванням кредиторської заборгованості за виконані роботи, а також недофінансованих робіт згідно з укладеними договорами.

7.4.2. Фінансування заходів з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці.

Плануються витрати на проведення відповідних заходів з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці, передбачених Програмою на плановий рік  відповідно до чиного законодавства України, з врахуванням кредиторської заборгованості за виконані роботи, а також недофінансованих робіт згідно з укладеними договорами.

7.4.3. Фінансування інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних випадків.

Враховуються витрати, передбачені для здійснення інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасного випадку, що не суперечать законодавству, що включені до Програми, затвердженої постановою правління Фонду на плановий рік, з врахуванням кредиторської заборгованості за виконані роботи та недофінансованих робіт згідно з укладеними договорами.

У разі відсутності на момент прийняття бюджету Фонду затвердженої Програми на плановий рік, видатки за статтею бюджету Фонду                       «Профілактика страхових випадків» плануються виходячи з пропозицій, наданих структурним підрозділом виконавчої дирекції Фонду відповідальним за цей напрям роботи, розроблених в порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами.

7.5. Видатки по виконанню обов’язків страховика.

Плануються видатки з урахуванням потреби і фінансових можливостей Фонду та включають:

7.5.1. Витрати по координації роботи зі страхувальниками та застрахованими особами плануються в розрізі витрат, виходячи з потреби та прогнозного індексу зростання споживчих цін на плановий рік;

7.5.2. Витрати по обслуговуванню потерпілих та інвалідів плануються в розрізі витрат виходячи з потреби та прогнозного індексу зростання споживчих цін на плановий рік;

7.5.3. Витрати за надані банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта" послуги по перерахуванню страхових виплат розраховуються за формулою:

Впр = (Свш + Смр+СМ)  х  Тс , де:

Свш - сума витрат на страхові виплати, що перераховується через установи банків або УДППЗ «Укрпошта»;

Смр - сума витрат на медичну та соціальну допомогу, що перераховується через установи банків або УДППЗ «Укрпошта»;

СМ - сума витрат на відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим);

Тс - середній тариф обслуговування банківськими установами та УДППЗ «Укрпошта».

7.5.4. Витрати на виконання інших робіт, пов’язаних з координацією страхової діяльності та висвітлення роботи Фонду у засобах масової інформації плануються в розрізі витрат, виходячи з потреби та прогнозного індексу зростання споживчих цін на плановий рік.

7.5.5. Витрати на сплату авансового внеску за виконавчим провадженням плануються виходячи з потреби та прогнозного розміру мінімальної зарплати на плановий рік.

7.5.6. Інші витрати, пов’язані з виконанням обов’язків страховика:

7.5.6.1. Витрати, пов’язані з відшкодуванням Пенсійному фонду України виплачених ним пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання плануються в розмірі очікуваних витрат згідно з рішеннями суду про стягнення сум за позовами;

7.5.6.2 Відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим планується в розмірі очікуваних витрат згідно рішень суду про стягнення сум за позовами;

7.5.6.3. Витрати на матеріально - технічне забезпечення роботи правління Фонду плануються в розрізі витрат  виходячи з потреби та прогнозного індексу зростання споживчих цін на плановий рік;

7.5.6.4. Винагороди при нагородженні Почесною грамотою Фонду та оголошенні подяки голови правління Фонду плануються виходячи з потреби на наступний рік та затвердженого розміру винагороди.

7.6. Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду.

Плануються за конкретними категоріями видатків виходячи з пропозицій, наданих структурними підрозділами виконавчої дирекції Фонду відповідальними за цей напрям роботи з урахуванням прогнозного індексу зростання споживчих цін на плановий рік;

7.7. Адміністративно-господарські витрати включають поточні та капітальні видатки.

У кошторисах адміністративно-господарські витрати Фонду відображаються в розрізі кодів економічної класифікації видатків, відповідно до Інструкції.

7.7.1. Поточні видатки (КЕКВ 2000)

Під час формування обсягу поточних видатків (КЕКВ 2000) враховується об’єктивна потреба в коштах виходячи з її основних показників (штатної чисельності, площі приміщень, кількості транспортних засобів та інших кількісних показників), відповідно до нормативно-правових актів, інших нормативно-правових документів Фонду та з урахуванням прогнозного індексу зростання споживчих цін на плановий рік.

7.7.1.1. Оплата праці і нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100).

Оплата праці (КЕКВ 2110) планується відповідно до Положення про умови оплати праці працівників Фонду, затвердженого постановою правління Фонду та інших нормативно-правових актів, які визначають умови оплати та стимулювання праці штатних працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, а також винагород та інших виплат, нарахованих працівникам, які не перебувають у штаті установи, відповідно до умов цивільно-правового договору.

Нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) плануються відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

7.7.1.2. Використання  товарів і послуг (КЕКВ 2200).

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) плануються виходячи з потреби на плановий рік за видами предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на підставі прогнозної кількості та вартості відповідно до норм, встановлених постановами правління Фонду, наказами виконавчої дирекції  Фонду та іншими нормативно-правовими актами, з урахуванням прогнозного індексу зростання споживчих цін на плановий рік.

Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) планується виходячи з об’єктивної потреби в коштах на плановий рік, яка розраховується за видами робіт та послуг, їх прогнозних обсягів і вартості, яка склалася у звітному періоді поточного року відповідно до укладених договорів, з урахуванням вимог нормативно-правових актів та прогнозного індексу зростання споживчих цін на плановий рік.

Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) плануються виходячи із прогнозних даних щодо необхідності проведення ревізій і перевірок органів Фонду та страхувальників, проведення виробничих нарад та семінарів, інших заходів та з урахуванням норм, встановлених нормативними документами, які регламентують питання щодо  службових відряджень у межах України та за кордон.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270). Планується в розрізі витрат відповідно до Інструкції виходячи з прогнозної кількості обсягів споживання на плановий рік (які залежать від площі приміщень, кількості працівників, обладнання, техніки) та тарифів на енергоносії і комунальні послуги у відповідних територіально-адміністративних одиницях:

оплата теплопостачання (КЕКВ 2271);

оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272);

оплата електроенергії (КЕКВ 2273);

оплата природного газу (КЕКВ 2274);

оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275).

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних  (регіональних) програм (КЕКВ 2280). Плануються витрати, пов'язані з оплатою підвищення кваліфікації кадрів та робіт за надані науково-дослідні послуги, прикладні розробки, зокрема:

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (КЕКВ 2281) - оплата робіт установам та організаціям за надані науково-дослідні послуги, прикладні розробки, які забезпечують виконання статутних напрямків діяльності Фонду, визначається виходячи з їх потреби і прогнозної вартості.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) - підвищення кваліфікації кадрів виходячи із середніх витрат на навчання спеціаліста, що склалися у поточному році, прогнозної кількості спеціалістів, які пройдуть навчання у плановому році, та індексу зростання споживчих цін у плановому році.

7.7.1.3. Інші поточні видатки (КЕКВ 2800). Плануються видатки, які не пов’язані з придбанням товарів та послуг, розраховуються відповідно до діючих законодавчих актів щодо сплати податків, зборів, обов'язкових платежів до бюджетів та сум авансового внеску, відповідно до норм Закону України "Про виконавче провадження", відрахування грошових коштів профспілковим організаціям, згідно з колективними договорами та інші видатки відповідно до Інструкції.

 

7.7.2. Капітальні видатки (КЕКВ 3000) складаються із статей витрат:

7.7.2.1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110), які плануються, виходячи з потреби в коштах на плановий рік, яка розраховується за видами товарів, їх прогнозної кількості та вартості за одиницю, відповідно до нормативно-правових актів з урахуванням індексу зростання споживчих цін у плановому році та фінансових можливостей Фонду;

7.7.2.2. Капітальне будівництво (придбання) (КЕКВ 3120), які плануються, виходячи з потреби в коштах на капітальне будівництво (придбання) приміщень в межах фінансових можливостей Фонду;

7.7.2.3. Капітальний ремонт  (КЕКВ 3130),  який планується виходячи з потреби в коштах на плановий рік, переліку робіт, які планується виконати у плановому році, їх прогнозної вартості за попередніми розрахунками з урахуванням індексу зростання споживчих цін у плановому році та фінансових можливостей Фонду.

7.7.2.4. Реконструкція та реставрація (КЕКВ 3140), які плануються виходячи з потреби в коштах на плановий рік, переліку робіт, які планується виконати у плановому році, їх прогнозної вартості за попередніми розрахунками з урахуванням індексу зростання споживчих цін у плановому році та фінансових можливостей Фонду.

7.7.2.5. Придбання землі та нематеріальних активів (КЕКВ 3160), які плануються виходячи з потреби в коштах на плановий рік, із зазначенням конкретної категорії видатків з урахуванням фінансових можливостей Фонду.

8.    Резерв коштів Фонду планується в сумі, необхідній для фінансування всіх видів матеріального забезпечення та страхових виплат, передбачених Законом, в розрахунку не менш як на п'ять календарних днів. Відповідно до статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Порядок формування та використання резерву коштів для забезпечення фінансової стабільності Фонду затверджується правлінням Фонду.

9.    Залишок коштів на кінець року, в тому числі резерв коштів Фонду (Озк), утворюється з метою покриття тимчасових касових розривів для фінансування витрат всіх видів матеріального забезпечення та соціальних послуг, страхових виплат і видатків по перерахуванню коштів (обслуговування банківськими установами та УДППЗ «Укрпошта») і розраховується за формулою:

Озк = Зкпр + Д – Вв, де:

Зкпр – залишок коштів на початок року;

Д – доходи в плановому році;

Вв – всього видатків запланованих в бюджеті.

10. При перевищенні видатків над доходами з урахуванням залишку коштів Фонду на початок року, резерв коштів Фонду планується для здійснення страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей, видатків на їх перерахування банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта", страхових витрат на медичну та соціальну допомогу та десятиденної потреби коштів для матеріального забезпечення застрахованих осіб.

III. СКДАДАННЯ БЮДЖЕТУ ФОНДУ

1. Складання проекту бюджету Фонду на плановий рік розпочинається за результатами  роботи за I квартал поточного року з врахуванням результатів аналізу виконання завдань страхування і визначення основних напрямів діяльності Фонду у плановому році.

2. Проект бюджету Фонду на плановий рік формується виконавчою дирекцією Фонду на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, пропозицій робочих органів виконавчої дирекції Фонду та відповідно до діючих нормативно-правових актів.

При складанні проекту бюджету Фонду прогнозний розмір видатків розраховується на підставі середньомісячних показників витрат останнього звітного періоду, прогнозної кількості застрахованих осіб з урахуванням тенденції звернень, прогнозної потреби на плановий рік та індексу інфляції з урахуванням погашення прогнозної простроченої кредиторської заборгованості за звітний період поточного року у видатковій частині бюджету Фонду, за тими видами видатків, за якими вона виникла.

3. Виконавчою дирекцією Фонду видається наказ про організацію роботи щодо складання проекту бюджету Фонду на плановий рік. Згідно з наказом самостійні структурні підрозділи виконавчої дирекції Фонду та робочі органи виконавчої дирекції Фонду зобов’язані подати у встановлені наказом строки, прогнозні показники до проекту бюджету Фонду з відповідними розрахунками.

Пропозиції, надані у порядку, визначеному цим пунктом, разом з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, розглядаються та узагальнюються виконавчою дирекцією Фонду, на їх підставі складається проект бюджету Фонду.

Складений проект бюджету Фонду на плановий рік до 1 серпня поточного року виконавча дирекція Фонду подає на схвалення правлінню Фонду.

4. Розрахунок остаточного проекту бюджету Фонду на плановий рік здійснюється шляхом уточнення показників за даними останнього звітного періоду поточного року, або, в частині деяких видатків на основні статутні напрями роботи Фонду, за даними  останнього кварталу звітного року. В разі складання остаточного проекту бюджету Фонду після закінчення звітного року, розрахунки до нього здійснюються шляхом уточнення показників за даними останнього звітного року,   або, в частині деяких видатків на основні статутні напрями роботи Фонду, за даними  IV кварталу звітного року.

Розрахунок остаточного проекту бюджету Фонду на плановий рік здійснюється у строки, встановлені наказом виконавчої дирекції Фонду або листом виконавчої дирекції Фонду. При підготовці остаточного проекту бюджету Фонду на плановий рік, Фонд уточнює показники доходної та видаткової частини, а саме: прогнозний розмір видатків, що розраховується на підставі середньомісячних показників витрат останнього звітного періоду, прогнозної кількості застрахованих осіб з урахуванням тенденції звернень до Фонду за отриманням страхових виплат, соціальних і медичних послуг, прогнозної потреби у матеріальному забезпеченні  на плановий рік та індексу інфляції, з урахуванням простроченої  кредиторської заборгованості на підставі даних останнього звітного періоду поточного року та відповідно до макропоказників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, інших макропоказників, покладених в розрахунок Державного бюджету України.

До проекту бюджету Фонду на плановий рік додаються розрахунки та обґрунтування загальних обсягів доходів та видатків у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Фонд вносить на схвалення правління Фонду проект бюджету Фонду на плановий рік для подання його в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України.

 

ІV. СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСІВ І ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ, РОБОЧИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ ТА ЇХ ВІДДІЛЕНЬ

1. Підставою для формування зведеного кошторису Фонду, кошторисів і планів асигнувань є затверджений в установленому порядку бюджет Фонду.

2. Зведений кошторис Фонду протягом 3-х робочих днів після затвердження в установленому законодавством порядку бюджету Фонду затверджується директором виконавчої дирекції Фонду та візується керівниками підрозділів, до повноважень яких відноситься ведення бухгалтерського обліку та фінансово-економічних питань.

3. У двотижневий строк після затвердження в установленому законодавством порядку  бюджету Фонду на плановий рік виконавча дирекція Фонду наказом доводить до робочих органів виконавчої дирекції Фонду контрольні показники доходів та видатків для складання проектів кошторисів.

Форми кошторисів, планів асигнувань та інші документи, передбачені цим Порядком, затверджуються наказом виконавчої дирекції Фонду.

4. Відповідно до доведених контрольних показників виконавча дирекція Фонду та її робочі органи складають проекти кошторисів з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями і, у строки, встановлені наказом, подають ці документи виконавчій дирекції Фонду для розгляду та затвердження.

Під час складання проектів кошторисів має бути забезпечено:

суворе виконання вимог законодавства та інших нормативно-правових актів Фонду;

дотримання режиму економії та недопущення в кошторисах сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями;

обґрунтованість та правильність розрахунків, доцільність запланованих видатків.

5. Кошториси виконавчої дирекції Фонду та робочих органів виконавчої дирекції Фонду затверджує директор виконавчої дирекції Фонду. Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі затверджують кошториси підпорядкованим відділенням в районах та містах обласного значення.

Кошториси виконавчої дирекції Фонду, робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень затверджуються не пізніше тридцяти календарних днів від дати виданого наказу виконавчої дирекції Фонду про доведення контрольних показників доходів та видатків, а також уточнюються показники зведеного кошторису Фонду.

У випадку, якщо робочі органи виконавчої дирекції Фонду та їх відділення створено не з початку року, кошториси складаються і затверджуються для кожного робочого органу виконавчої дирекції Фонду та його відділень з часу його створення до кінця бюджетного періоду в загальному порядку.

6. Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи щомісячно до 23 числа подають на затвердження директору виконавчої дирекції Фонду або заступнику директора, на якого покладено обов’язки контролю за фінансово-економічною діяльністю Фонду, щомісячні плани асигнувань.

7. З метою забезпечення своєчасного проведення фінансування видатків на виплату допомоги з тимчасової втрати працездатності до відновлення працездатності або встановлення інвалідності та виплату при переведенні потерпілого на легшу роботу, при складанні  плану асигнувань на наступний місяць за КЕКВ 2711 «Допомога по тимчасовій непрацездатності», за КЕКВ 2712 «Допомога по вагітності та пологах», за КЕКВ 2714 «Допомога на поховання», за КЕКВ 2734 «Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності» та за КЕКВ 2735.2 «Страхова виплата у разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу» необхідно передбачати кошти для проведення фінансування страхувальників протягом 10 днів з дня отримання заяви-розрахунку з усіма необхідними документами.

8. Зміни до кошторисів і планів асигнувань можуть вноситися у випадку:

- внесення змін до бюджету Фонду в установленому законодавством порядку;

- потреби у перерозподілі асигнувань виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів в розрізі кодів економічної класифікації або в межах одного коду економічної класифікації;

- потреби перерозподілу асигнувань між виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами;

- прийняття нормативного акта про передачу повноважень і асигнувань виконавчої дирекції Фонду робочим органам або одного робочого органу виконавчої дирекції Фонду іншому;

- в інших випадках, що не суперечать діючому законодавству.

У випадку внесення змін до кошторисів і планів асигнувань виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами обов'язково складаються та затверджуються відповідні довідки про зміни до кошторису та довідки змін до плану асигнувань та надаються відповідні обґрунтування.

Довідки про зміни до кошторису та довідки змін до плану асигнувань затверджуються директором виконавчої дирекції Фонду або заступником директора, на якого покладено обов’язки контролю за фінансово-економічною діяльністю Фонду. При цьому кошториси та плани асигнувань не перезатверджуються.

9. Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи здійснюють видатки виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами, щомісячними планами асигнувань із врахуванням внесених до них змін.

10. Для здійснення контролю за розподілом доходів і видатків, визначених у кошторисах та планах асигнувань, виконавча дирекція Фонду щомісячно складає зведені кошториси Фонду і зведені плани асигнувань, із змінами, за напрямами роботи в розрізі робочих органів виконавчої дирекції Фонду. Зведені кошториси Фонду і зведені плани асигнувань затверджуються директором виконавчої дирекції Фонду або заступником директора, на якого покладено обов’язки контролю за фінансово-економічною діяльністю Фонду.

 

 

V. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ФОНДУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО
БЮДЖЕТУ ФОНДУ

1. Виконання бюджету Фонду забезпечується виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами, про що складаються звіти про виконання бюджету (кошторису) Фонду (квартальні, річні) за доходами та видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків за касовим порядком його виконання.

2. Виконавча дирекція Фонду протягом року здійснює фінансування видатків бюджету Фонду відповідно до планів асигнувань із врахуванням внесених до них змін.

3. У випадку невиконання плану по доходах, обов’язковим є фінансування таких статей бюджету Фонду:

- матеріальне забезпечення та соціальні послуги;

- страхові виплати;

- видатки, передбачені в бюджеті на перерахування страхових виплат  (обслуговування банківськими установами та УДППЗ «Укрпошта»);

- поточні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, в частині оплати праці, нарахувань на фонд оплати праці, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

4. У випадку неприйняття до кінця поточного року бюджету Фонду на наступний бюджетний рік, непогодження кошторису адміністративно-господарських видатків Фонду із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, а також на період розгляду та затвердження кошторисів, виконавча дирекція Фонду видає наказ щодо складання індивідуальних тимчасових кошторисів та тимчасових планів асигнувань. 

Виконавча дирекція Фонду, робочі органи виконавчої дирекції Фонду та їх відділення на цей період мають право здійснювати видатки лише на цілі, визначені у бюджеті Фонду за попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки на виконання статутних напрямів діяльності Фонду проводяться відповідно до фактичної потреби, а поточні видатки Фонду на місяць не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків за попередній бюджетний період, крім видатків на погашення кредиторської заборгованості. Проведення капітальних видатків на період дії тимчасових кошторисів забороняється.

5. Зміни до бюджету Фонду можуть вноситися у визначеному законодавством порядку у випадках:

- уточнення розміру залишку коштів на початок року;

- відхилення фактичних показників надходжень бюджету Фонду проти затверджених показників на відповідний бюджетний період;

- прийняття рішення щодо перерозподілу обсягів видатків між статтями бюджету Фонду, уточнення розміру резерву коштів та залишку коштів на кінець року;

- зміни структури бюджету Фонду;

- інше.

6. Порушеннями у виконанні бюджету Фонду є:

- використання коштів Фонду не за цільовим призначенням;

- включення недостовірних даних до звітів про виконання кошторисів виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів та звіту про виконання бюджету Фонду, а також порушення порядку  та строків подання таких звітів;

- здійснення касових видатків понад кошторисні призначення.

7. Звіт про виконання бюджету Фонду за звітний рік затверджується правлінням Фонду за поданням виконавчої дирекції Фонду.

8. Звіт про виконання бюджету Фонду за звітний рік, затверджений правлінням Фонду, виконавча дирекція Фонду оприлюднює в засобах масової інформації відповідно до законодавства.

9. Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду щоквартально подається виконавчою дирекцією Фонду до спеціально уповноважених органів у порядку та терміни, встановлені Міністерством фінансів України.

 

 

 

 

Додаток

до Порядку складання та виконання

бюджету Фонду соціального

 страхування України

СТРУКТУРА

бюджету  Фонду соціального страхування України

 

№ з/п

Показники бюджету

Сума коштів, (тис.грн.) 

Питома вага,                 (%)

 

Залишок  коштів на початок року

 

 

І. ДОХОДИ

1.

Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб

 

 

2.

Надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

3.

Інші надходження відповідно до закону

 

 

Усього доходів

 

 

Разом коштів з урахуванням залишку  коштів на початок року

 

 

ІІ. ВИДАТКИ

1.

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги

 

 

2.

Страхові виплати

 

 

3.

Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу

 

 

4.

Профілактика страхових випадків

 

 

5.

Видатки по виконанню обов’язків страховика

 

 

6.

Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду

 

 

7.

Адміністративно-господарські витрати

 

 

Усього видатків

 

 

Залишок  коштів на кінець року

 

 

в тому числі резерв коштів Фонду

 

 

 

(внесено зміни постановою правління Фонду від 14.12.2017 №68)

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України