Головна » Діяльність Фонду » Профілактика виробничого травматизму » Перелік базових підприємств з охорони праці

З досвіду ефективного функціонування системи управління охороною праці у ПрАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" (м. Лисичанськ Луганської області)

07.06.2019

Приватне акціонерне товариство «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» побудовано згідно з проектом інституту «Укргіпронафтахім» (м. Київ) і введено в експлуатацію в 1976 році.

Основним видом діяльності підприємства згідно КВЕД 19.20 є виробництво продуктів нафтоперероблення. Підприємство має паливний, нафтохімічний профіль переробки нафти. Продукцією підприємства є різні види рідкого палива, елементарна сірка, пропилен та інші нафтопродукти, усього 19 найменувань продукції.

До складу заводу входять виробництва: з переробки сірчистої нафти (виробництво 1), з переробки та крекінгування сірчистої нафти (виробництво 2), вуглеводнів та їх з'єднань і виробництво бітумів (виробництво 3), резервуарних парків і естакад злива та налива нафтопродуктів (виробництво 4), водопостачання і очищення промислових стоків (виробництво 5) та допоміжні цехи: електроцех № 20, теплоелектроцентраль № 21, ремонтно-механічний цех № 22, автотранспортний цех, цех контрольно-вимірювальних приладів і автоматики № 29 тощо. З березня 2012 року по теперішній час підприємство не здійснює виробничу діяльність (відсутня переробка нафтової сировини і випуск товарної продукції).

Робота підприємства в напрямі охорони праці, виробничої безпеки, навколишнього середовища є складовою частиною загальної діяльності підприємства і має пріоритетний характер.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві забезпечено функціонування СУОП, з дотриманням нормативних вимог у сфері охорони праці: Закону України «Про охорону праці», Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.2014 за № 472/25249, інших нормативно-правових актів, вимог внутрішніх документів, зокрема колективного договору тощо. Робота з питань охорони праці здійснюється відповідно до вимог «Положення про службу охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці», «Положення про систему управління охороною праці», які фіксуються в посадових інструкціях, методиках виконання робіт тощо. Для цього розроблені і затверджені положення, інструкції, акти з охорони праці, що діють у межах підприємства.

Служба охорони праці підприємства керується у своїй роботі законодавством України про охорону праці, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці, надає працівникам підприємства консультації з питань охорони праці, контролює своєчасність проведення навчання, всіх видів інструктажу з охорони праці, а також дотримання працівниками вимог інструкцій з охорони праці по професіям та видам робіт та розділу «Охорона праці» колективного договору.

На підприємстві, відповідно до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98, для кожної професії згідно штатного розпису, а також для робіт з підвищеною небезпекою, розроблені інструкції з охорони праці. При розробленні інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт враховані всі технічні операції виробничого процесу та вимоги технічної документації. Перегляд інструкцій проводиться в строки, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці, на основі яких їх розроблено, але не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, - не рідше ніж один раз на 3 роки. На підприємстві розроблено та введено в дію 385 інструкцій з охорони праці за професіями та видам робіт, а саме: водія автотранспортного цеху, оператора розливу світлих нафтопродуктів, апаратника каталітичного крекінгу з розливу світлих нафтопродуктів, слюсаря ремонтника ремонтно-механічного цеха тощо та 58 положень з питань охорони праці, а саме: «Положення про єдину систему управління охороною праці підприємства»; «Положення про відділ охорони праці»; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки» тощо. Здійснюється постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій.

На підприємстві функціонує кабінет з охорони праці, де проводяться вступні інструктажі з охорони праці, а також навчання і пропаганда безпечних методів праці. Інструктажі проводяться працівником служби охорони праці за затвердженими програмами з використанням сучасної наглядної агітації, навчальних та наочних посібників, які враховують особливості виробництва.

Працівники, під час прийняття на роботу і в процесі роботи, проходять на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Порядок навчання, проведення інструктажів та стажування з охорони праці проводиться відповідно до вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05 (далі – НПАОП 0.00-4.12-05).

Керівник підприємства та його заступники, керівники структурних підрозділів, а також члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці перед початком виконання посадових обов'язків та один раз на три роки проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці в експертно-технічному центрі Держпраці України.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється постійно діючою комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, склад якої затверджується наказом керівника. Керівництво підприємства залучає страхового експерта з охорони праці відділення управління до участі у процесі проведення навчання працівників підприємства, а також до роботи комісії з перевірки знань з питань охорони праці, згідно п.3.9 НПАОП 0.00-4.12-05. Це говорить про сумлінний і якісний підхід до СУОП, яка охоплює всі напрями виробничо-господарської діяльності підприємства: трудові, технічні, матеріальні та фінансові ресурси.

Працівники підприємства, зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням, у повному обсязі забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості», затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.05.2009 за № 424/16440. Працівники забезпечені костюмами із бавовни з водовідштовхувальним та вогнетривким просоченням, черевиками з жорстким підноском та антипрокольною устілкою, рукавицями комбінованими, костюмами та черевиками на утепленій підкладці для роботи в зимову пору року.

Підприємство має власну поліклініку, яка пройшла акредитацію на проведення попереднього та періодичного медичного огляду працівників і отримала ліцензію на видачу листків непрацездатності. Поліклініка обладнана необхідним медичним обладнанням для проведення медичного обстеження, що дозволяє проводити динамічне спостереження за станом здоров'я працюючих. Усі працівники підприємства проходять періодичні медичні огляди згідно з планом-графіком їх проведення.

За результатами проведення періодичного медичного огляду працівників на нараді адміністрації підприємства за участю керівників структурних підрозділів розглядаються рекомендації, які викладені в заключному акті, стосовно працівників, які мають проблеми зі здоров’ям, та приймається рішення про переведення їх на іншу роботу за станом здоров’я, про заборону виконання ними певних видів робіт, про направлення на дообстеження, на МСЕК або лікування.

У 2018 році 100% працівників підприємства пройшли медичний огляд та згідно заключного акту медогляду допущені до роботи.

Працівники підприємства кожного року беруть активну участь у проведенні заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці.

Вся ця щоденна та системна робота зі створення ефективного функціонування СУОП на підприємстві надає можливість звести до мінімуму реалізацію ризиків настання нещасних випадків, запобігти професійним захворюванням та зберегти життя і здоров’я працівників підприємства.

Починаючи з 2014 року, на підприємстві не зареєстровано жодного нещасного випадку або професійного захворювання.

 

До відома:

Юр. адреса: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова 371

Тел.: (06451) 4-64-32

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України