Головна » Діяльність Фонду » Профілактика виробничого травматизму » Перелік базових підприємств з охорони праці

З досвіду ефективного функціонування системи управління охороною праці у КП "Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" (м. Запоріжжя)

20.04.2021

Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» (далі - КП «ЕЛУАШ») створене на підставі рішення виконкому Запорізької міської ради народних депутатів від 16.05.1991 № 193, згідно з чинним законодавством України.

Основний вид діяльності та його код згідно з КВЕД: будівництво доріг і автострад, 42.11.

Основною метою підприємства є виконання на підставі укладених договорів комплексу робіт, послуг у сфері благоустрою населених пунктів, спрямованих на створення сприятливих умов для життєдіяльності людей.

Підприємство здійснює такі основні види діяльності: будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт і експлуатаційне утримання автошляхів, зливової системи, нанесення дорожньої розмітки та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху.

У КП «ЕЛУАШ» в сфері охорони праці діють такі базові принципи, як:

- пріоритет життя і здоров'я працюючих;

- безпосередня відповідальність посадових осіб за створення безпечних і здорових умов праці;

- формування свідомого ставлення працівників підприємства до питань охорони праці.

Для забезпечення контролю за організацією виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності, на підприємстві наказом начальника підприємства створена служба з охорони праці (далі – СОП). До складу СОП входять три спеціалісти, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у КП «ЗОЦОП» ЗОР. На підприємстві розроблено і затверджено Положення про СОП підприємства, де визначені основні завдання, функції та права СОП.

Працівники СОП здійснюють постійний контроль за якісним та своєчасним проведенням атестації робочих місць з важкими, небезпечними та шкідливими умовами праці і приведенням їх у відповідність до вимог нормативних актів про охорону праці.

Основними завданнями СОП є:

- забезпечення дотримання керівництвом та працівниками нормативно-правових актів з питань охорони праці;

- налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;

- забезпечення функціонування системи управління охороною праці у кожному структурному підрозділі;

- приведення до нормативних рівнів (обмеження впливу) шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту;

- зниження виробничих ризиків, безпеки виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки;

- удосконалення системи навчання з охорони праці працівників на підприємстві.

Виконання зазначених завдань сприяє поліпшенню стану охорони праці.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за видами робіт і за професіями відповідно до чинних державних нормативних актів з охорони праці з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній і ремонтній документації на обладнання, що використовується в процесі виконання робіт.

У встановлені терміни проводяться інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівникам.

Працівникам видаються засоби індивідуального та колективного захисту відповідно до норм та виконуваних робіт.

Підприємство має всю необхідну експлуатаційну документацію, навчально-методичне забезпечення, нормативно-правову та матеріально-технічну базу.

Щорічно організовується проведення медичних оглядів в медичних закладах м. Запоріжжя, з якими укладено відповідні договори.

Постійно розробляються та впроваджуються плани роботи СОП. На підприємстві проводиться модернізація виробничого обладнання (придбаються нові транспортні засоби, технічне обладнання, інструмент тощо) з метою зменшення шкідливих і небезпечних факторів та покращення умов праці на робочих місцях.

На підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції.

Під час укладання трудового договору працівники інформуються під розпис про умови праці, наявність шкідливих і небезпечних умов праці, про пільги і компенсації за роботу в цих умовах.

До виконання робіт з підвищеною небезпекою та управління машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки допущені працівники, які мають відповідну кваліфікацію, досвід роботи та пройшли спеціальне навчання з питань охорони праці. Працівники забезпечуються технічно справним інструментом, приладами та засобами захисту.

На підприємстві ведеться вся необхідна документація відповідно до вимог діючого законодавства України.

Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій КП «ЕЛУАШ» (далі – Комплексні заходи) щорічно розробляються, погоджуються головою первинної профспілкової організації КП «ЕЛУАШ» та затверджуються начальником підприємства. Колективним договором підприємства передбачено фінансування Комплексних заходів у розмірі не менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік. Адміністрація та профспілковий комітет звітують про виконання Комплексних заходів на загальних зборах трудового колективу.

Основною метою комплексних заходів є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприяє сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу.

З метою зменшення шкідливих і небезпечних факторів та покращення умов на робочих місцях підприємство оновлює виробниче обладнання, а саме:

- постійно придбаються нові транспортні засоби, технічне обладнання, інструмент;

- впроваджуються нові світові технології виробництва робіт;

- постійно придбаються сучасні засоби індивідуального та колективного захисту відповідно до норм та виконуваних робіт;

- удосконалюється система навчання з охорони праці працівників на підприємстві.

З метою виявлення пріоритетних напрямів поліпшення умов праці, які забезпечують найвищу результативність при найменших витратах та з метою обґрунтування компенсацій за потенційну шкоду для здоров’я працівників, які зайняті у шкідливих і небезпечних умовах праці, на підприємстві проводиться аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів, які можуть призвести до небезпечної події.

На основі аналізу й оцінки ризику, адміністрація підприємства вживає заходи щодо вдосконалення управління системою безпеки на рівні окремого робочого місця з метою:

- виявлення найбільш вагомих ризиків і планування діяльності по їх усуненню;

- зниження залишкових ризиків і забезпечення безперервного удосконалення в галузі виробничої безпеки і охорони здоров’я;

- зниження усіх видів збитків від нещасних випадків і професійних захворювань на даному робочому місці.

У процесі проведення оцінки ризику відбувається інформування робітників по всіх етапах процедури шляхом розміщення інформації у куточку з охорони праці та проведення засідання трудового колективу.

При проведенні ідентифікації небезпек, оцінювання ризиків та визначення заходів щодо запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням в якості методичного посібника використовується додаток 3 «Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві» Рекомендацій щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджених головою Держгірпромнагляду 07.02.2008.

У КП «ЕЛУАШ» навчання з охорони праці посадових осіб та інших працівників підприємства у процесі трудової діяльності здійснюється відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) зі змінами.

Навчання та перевірку знань з питань охорони праці начальник підприємства, начальники, виконавці робіт та майстри ШЕД шляхово-експлуатаційних дільниць, керівники робіт та робітники служби охорони праці проходять 1 раз на 3 роки в комунальному підприємстві «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради.

Працівники, які безпосередньо виконують роботи, згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою та Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, своєчасно на підприємстві проходять щорічне спеціальне навчання, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці (для робіт з підвищеною небезпекою – не рідше 1 разу на 3 місяці, для інших робіт – не рідше 1 разу на 6 місяців).

Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у порядку, визначеному Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться за програмою, затвердженою начальником підприємства. Запис про проведення вступного інструктажу заноситься до журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Первинний інструктаж з охорони праці проводиться безпосередньо керівниками структурних підрозділів згідно з чинними інструкціями з охорони праці. Після проведення первинного інструктажу з охорони праці, стажування та перевірки знань працівники допускаються до роботи. Навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівники КП «ЕЛУАШ» проходять відповідно до затвердженого графіку один раз на рік.

При необхідності проводиться цільовий інструктаж з питань охорони праці на робочому місці, який завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування про що вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

У разі виконання робіт з підвищеною небезпекою оформлюється наряд-допуск та працівникам проводяться цільові інструктажі із записом в наряд-допуск.

Згідно з Колективним договором між керівництвом та працівниками підприємства на фінансування комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аваріям і пожежам, витрати на охорону праці складають, щорічно, понад 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік. Фактичні витрати на охорону праці направляються на:

- придбання спеціального одягу, спеціального взуття, засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);

- придбання мила та інших мийних засобів;

- придбання аптечок першої медичної допомоги;

- проходження обов’язкових медичних оглядів робітників;

- організація навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Працівники КП «ЕЛУАШ» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804, Нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників КП «ЕЛУАШ» (Додаток № 19 до Колективного договору комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» на 2020 рік) та відповідно до нормативних документів (НПАОП).

Контроль за використанням і справністю засобів захисту на робочих місцях здійснюється безпосередніми керівниками робіт у відповідності до вимог посадових інструкцій та нормативно-правових актів з охорони праці.

Визначення у потребі ЗІЗ здійснюється щорічно, відповідно до штатного розкладу працівників за професіями і посадами.

Щорічно здійснюється медичне обстеження працюючих відповідно до ст.17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2695-ХІІ (зі змінами) та Порядку проведення медичних оглядів працівниками певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246. Про організацію проходження медичних оглядів начальником підприємства видається відповідний наказ. У 2020 році медичні огляди працівників були проведені в комунальному некомерційному підприємстві «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради.

За результатами висновків заключного акта про проходження медоглядів працівників оздоровчі заходи проведені у повному обсязі.

Примірник заключного акта наданий до Запорізького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області.

Атестація робочих місць за умовами праці в КП «ЕЛУАШ» проводиться відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (зі змінами) не рідше одного разу на п’ять років.

На підприємстві проведено атестацію робочих місць у декілька етапів. За її результатами були розроблені відповідні заходи з поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих, на підприємстві затверджені розпорядчі документи, які гарантують отримання працівниками пільг і компенсацій, а саме:

- накази «Про результати атестації робочих місць за умовами праці працівників на пільгове пенсійне забезпечення, щорічні додаткові відпустки, доплати та інші пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах» від 27.04.2017 № 97, від 24.05.2017 № 126, від 11.09.2017 № 218, від 27.12.2018 № 252, від 18.02.2019 № 29, від 31.07.2020 № 209/1;

- Перелік робочих місць, працівникам яких підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками № 2;

- Перелік робочих місць, зайнятість на яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці відповідно до статті 7 Закону України «Про відпустки», доплати за умовами праці;

- Перелік робочих місць, зайнятість на яких дає право на щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці відповідно до статті 8 Закону України «Про відпустки».

Для організації безпечної експлуатації обладнання, устаткування та інших засобів виробництва наказами директора підприємства призначені відповідальні особи за безпечну їх експлуатацію та справний стан. В інструкціях з охорони праці зазначені обов’язкові вимоги щодо безпечних методів виконання робіт під час експлуатації обладнання, устаткування та інших засобів виробництва працівниками.

Для поліпшення умов праці на підприємстві закуповуються нові сучасні засоби виробництва, які дають змогу мінімізувати вплив на працівників шкідливих та небезпечних умов праці. Нове обладнання відповідає сучасним вимогам щодо забезпечення технічного та технологічного рівня

З метою профілактики виробничого травматизму та виявлення небезпечних умов праці на підприємстві діє система контролю за станом охорони праці. Перевірки структурних підрозділів проводяться спеціалістами служби охорони праці згідно з графіком. За результатами перевірок складаються приписи, а виявлені недоліки і проблемні питання обговорюються на нарадах з охорони праці та загальних зборах в присутності начальника підприємства.

Посадовими інструкціями передбачена персональна відповідальність керівників структурних підрозділів за організацію та дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, за безпечне виконання робіт підлеглими працівниками.

Керівництво підприємства гарантує:

- забезпечення безперервності і ефективності функціонування системи управління охороною праці та реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності;

- створення та підтримку безпечних і здорових умов праці, забезпечення пріоритету життя та здоров'я працівників у процесі виробничої діяльності на робочих місцях;

- удосконалення та ефективну роботу системи управління охороною праці на КП «ЕЛУАШ»;

- підвищення рівня безпеки за рахунок впровадження нових прогресивних технологій і обладнання, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва;

- організацію і постійний контроль умов праці на відповідність Державним нормативно-правовим актам з охорони праці;

- профілактику нещасних випадків виробничого травматизму та професійних захворювань;

- надання всього комплексу пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці;

- забезпечення працюючих спеціальним одягом, спеціальним взуттям, засобами колективного та індивідуального захисту, згідно з типовими галузевими нормами та вимогами безпеки;

- інформування робітників про стан безпеки праці, зміни умов праці.

Основні напрями діяльності у сфері охорони праці на підприємстві:

- усвідомлення працівниками підприємства особистої безпеки, а також обов'язків та відповідальності щодо створення безпечних і здорових умов праці;

- знання і виконання працівниками підприємства вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, колективного та індивідуального захисту, які забезпечуються через навчання, перевірку знань, інструктажі з питань охорони праці, професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників;

- забезпечення гарантій та прав працівників на охорону праці в ході виробничої діяльності згідно з чинним  законодавством;

- систематичне інформування персоналу про зміни умов праці та нормативно-правових актів з охорони праці;

- використання економічних методів управління охороною праці, виплата компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпечення соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- забезпечення своєчасного проведення санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів та медичних оглядів працівників КП «ЕЛУАШ».

Для стимулювання працівників щодо дотримання вимог з охорони праці на підприємстві існує заохочувальна програма, згідно якої за результатами роботи за місяць нараховується та виплачується премія, за умови, що не було порушень вимог охорони праці працівниками.

Фінансування та розмір витрат на охорону праці, направлені на виконання комплексних заходів щодо покращення стану умов безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, спрямованих на мінімізацію, або, за можливості, усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, встановлено у Колективному договорі підприємства у розмірі не менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік. Планування та облік витрат на охорону праці здійснюється начальником підприємства за участю працівників СОП.

У загальній системі профілактичної роботи з питань безпечних та нешкідливих умов праці, особливе місце займає інформаційна робота.

Інформаційні стенди постійно оновлюються агітаційними матеріалами (з питань охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки, першої медичної допомоги, електробезпеки та іншими з безпеки життєдіяльності). Інформація оновлюється, відповідно до пори року чи у зв'язку з будь-якими подіями. Інформація про нові або переглянуті законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці надходить з мережі Інтернету, від Запорізького відділення управління Фонду соціального страхування України у Запорізькій області та інших джерел.

Перед початком виконання робіт на будівельних майданчиках проводиться роз’яснювальна робота та цільові інструктажі з працівниками щодо дотримання заходів безпеки при виконанні своїх функціональних обов’язків, особистої відповідальності за недотримання вимог з охорони праці.

З метою поширення правових знань, проведення профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму і професійних захворювань на КП «ЕЛУАШ» служба охорони праці розповсюджує наступну інформацію:

- графіки проведення інструктажів;

- розклад навчальних занять з охорони праці;

- накази та розпорядження, що стосуються питань охорони праці;

- інформацію про порушення нормативно-правових актів з охорони праці працівниками;

- інформацію про стан умов і охорони праці на робочих місцях;

- інформаційні пам’ятки з вимогами додержання правил з охорони праці.

Вищезгадана інформація регулярно оновлюється. Доступність, наочність та актуальність інформації, яка розповсюджується, допомагає пропагувати, виховувати та підтримувати культуру безпеки праці серед працівників підприємства на належному рівні.

Відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» в КП «ЕЛУАШ» працівниками СОП, з періодичністю один раз на два роки, проводиться аудит впровадження елементів системи управління охороною праці та аналіз їх ефективності.

 

До відома:

Юр. адреса: м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, буд. 23

Тел.: (061) 213-21-41

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України