Управління виконавчої дирекції Фонду у Сумській області
Головна » Діяльність управління » Робота із зверненнями громадян, доступ до публічної інформації

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів

30.11.2018

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію розпорядником якої є управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області та його районних (міжміських) відділень

 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію в управлінні  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області (далі – Управління) та його районних (міжміських) відділеннях (далі – відділення).

2. Цей Порядок застосовується у випадках, коли Управління та відділення є належними розпорядниками інформації.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

4. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

- якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

- особі у разі надання інформації про неї;

- якщо інформація становить суспільний інтерес.

5. Відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки).

Обчислення розміру відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів проводиться в Управлінні та відділеннях – відповідальною особою з питань запитів на інформацію (далі – відповідальна особа).

6. Вiдповiдальна особа у день надходження запиту на iнформацiю, що потребує копiюванняабо друку документiв у обсягах, передбачених пунктом 5 цього Порядку, але не пiзнiше строку, визначеного частиною першою статтi 20 Закону, заповнює рахунок на вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитами на інформацію, за зразком згiдно з додатком до цього Порядку (далi – рахунок).

Якщо обсяг запитуваної інформації, що потребує копiювання або друку 
документiв, визначити неможливо з підстав, зазначених у частинi четвертiй статтi 20 Закону, строк обчислення розмiру вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю, продовжується до двадцяти робочих днiв, про що інформується листом запитувач інформації у строк, що не перевищує п’яти робочих днiв з дня отримання запиту.

7. Реквiзити надавача послуг та органів Державної казначейської служби України, що містяться у рахунку, заповнюються розпорядником інформації, до якого звернувся запитувач інформації  запитом на інформацію, та підписуються в Управлінні відповідальною особою та начальником відділу бухгалтерського обліку та консолідованої звітності – головним бухгалтером, у віділенні - відповідальною особою та працівником бухгалтерської служби  зазначенням посад, прізвищ та ініціалів.

8. Рахунок разом  супровiдним листом надсилається запитувачу інформації у спосіб, обраний запитувачем інформації, та у строки, визначені статтею 20 Закону та пунктом 6 цього Порядку.

Супровідний лист підписується в Управлінні та відділеннях відповідальною особою із зазначенням обсягу запитуваних документiвкопiювання або виготовлення яких потребує вiдшкодування фактичних витрат, порядку їх здiйснення запитувачем інформації та підстав вiдмови у задоволеннi запиту на iнформацiю, передбачених частиною першою статтi 22 Закону.

9. Оплата рахунку здійснюється запитувачем інформації у фiнансовiй установі, зручній для запитувача інформації. Документ, що підтверджує проведення оплати фактичних витрат на копiювання або друк документiв, надсилається запитувачем до розпорядника інформації, до якого він звертався  запитом на iнформацiю.

10. Задоволення запиту на iнформацiю здійснюється Управлінням та відділеннями протягом трьох робочих днiв з дня отримання документа, що підтверджує оплату запитувачем інформації фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю.

11. У разi ненадходження у мiсячний строк документа, що підтверджує проведення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, в Управлінні та відділенні відповідальна особа робить відмітку про вiдмову у наданнi вiдповiдi на запит на iнформацiю у журналi ресстраціїзапитiв на інформацію та повідомляється запитувач.

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України